W jakich przypadkach umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu?

Rozwiązanie umowy oznacza, że w tym właśnie momencie kończy się okres, w którym zakład ubezpieczeń udzielał ochrony ubezpieczeniowej na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia OC rolnika. Do rozwiązania umowy dochodzi w następujących przypadkach:

1)  z upływem 12 miesięcy, na które została zawarta;

2)  z chwilą, kiedy użytki i grunty tracą charakter gospodarstwa rolnego - wówczas dochodzi do rozwiązania umowy, ponieważ obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC istnieje wówczas, gdy posiadane przez nas tereny posiadają status gospodarstwa rolnego. Może to mieć miejsce np. wówczas, gdy sprzedamy część gospodarstwa a pozostałe posiadane przez nas grunty nie przekraczają obszaru 1 hektara.

3)  z dniem zmiany stanu prawnego lub faktycznego powodującego niepodleganie opodatkowaniu podatkiem rolnym albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia produkcji rolnej stanowiącej dział specjalny;

4)  w przypadku, sprzedaży gospodarstwa, wówczas gdy nowy właściciel gospodarstwa wypowie umowę przed upływem 30 dni od dnia objęcia gospodarstwa w posiadanie (dotyczy umów zawartych przed dniem 11 lutego 2012 r.).

5)  z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń

Dodatkowo, w stosunku do umów zawartych począwszy od 11 lutego 2012 r. rozwiązanie umowy następuje:

6) w przypadku wypowiedzenia umowy przez nowego właściciela gospodarstwa (można to zrobić bez żadnych ograniczeń czasowych, a więc począwszy od dnia przejęcia gospodarstwa w posiadanie, aż do końca obowiązywania umowy),

7)   z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy zawartej na odległość, tj. np. za pośrednictwem telefonu, czy internetu - konsument, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie trzydziestu dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia określonych przez ustawę warunków umowy, jeżeli jest to termin późniejszy Pomimo istnienia pewnych wątpliwości, należy jednak przyjąć, iż możliwość rozwiązania umowy w trybie odstąpienia istniała także w stosunku do umów zawartych przed dniem 11 lutego 2012 r., a więc w poprzednim stanie prawnym. 

8)  z dniem wypowiedzenia umowy w związku z tzw. podwójnym ubezpieczeniem wynikłym z zasady automatyzmu - jeżeli bowiem posiadacz gospodarstwa rolnego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC została zawarta w trybie automatyzmu (a więc na skutek niewypowiedzenia poprzedniej umowy nie później niż na jeden dzień przed jej końcem), umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT