W jakim termin zakład ubezpieczeń winien wypłacić odszkodowanie? Czy są sankcje za niedochowanie tego terminu?

W przypadku ubezpieczenia OC rolnika termin likwidacji szkody określony jest w art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, który stanowi, iż zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Jednakże, gdyby w tym terminie nie było możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Ustawa przewiduje jeden wyjątek od tej zasady - przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest możliwe jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub też określenie wysokości odszkodowania uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego - są to jednak wypadki szczególne, gdyż zazwyczaj zakład ubezpieczeń jest w stanie sam ustalić kwestie związane z wypłatą odszkodowania. Jednak bezsporną część świadczenia (czyli uznaną przez ubezpieczyciela do wypłaty) zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wypłacić w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Przyjęcie kwoty bezspornej nie zamyka poszkodowanemu drogi do dochodzenia dalszych roszczeń. Jeśli zakład ubezpieczeń nie ma możliwości wypłacenia odszkodowania  w ciągu 30 dni jest zobowiązany poinformować na piśmie o przyczynach zwłoki, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska co do wypłaty odszkodowania. W przypadku niewypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w przewidzianych terminach lub niedopełnienia obowiązku powiadomienia poszkodowanego na piśmie o przyczynach zwłoki, ustawa przewiduje zastosowanie przez Komisję Nadzoru Finansowego określonych sankcji, np. nałożenie kary pieniężnej.  Warto także zaznaczyć, iż w odniesieniu do umów zawartych począwszy od dnia 11 lutego 2012 r. obowiązuje przepis, zgodnie z którym jeżeli zakład ubezpieczeń w powyższych terminach nie ustali ważności umowy ubezpieczenia obowiązkowego ani osoby odpowiedzialnej za szkodę, właściwy do wypłaty odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, wobec czego zakład ubezpieczeń zobowiązany jest niezwłocznie przesłać do Funduszu zgromadzoną dokumentację, powiadamiając o tym osobę zgłaszającą roszczenie. Jeżeli zakład ubezpieczeń w nieuzasadniony sposób opóźnia wypłatę odszkodowania, należy żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia na podstawie art. 481 § 1 k.c., co stanowi podstawową „sankcję" za nieterminową realizację zobowiązań umownych.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT