W jakim zakresie z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolnika odpowiada zakład ubezpieczeń?

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia OC rolnika dotyczy także szkód  powstałych w związku z ruchem rolniczych pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego - są to np. kombajny. Pojazdem wolnobieżnym nie jest natomiast ciągnik rolniczy. Ciągnik jest pojazdem mechanicznym i w związku z tym rolnik, który go posiada musi dodatkowo zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT