Za jakie szkody zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania?

Istnieje kilka przypadków, w których zakład ubezpieczeń nie będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za następujące szkody:

a)      w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym.  Należy zauważyć, iż wyłączenie to dotyczy wyłącznie szkód na mieniu, zatem za szkody związane z uszkodzeniem ciała zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie.

b)      spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt;

c)      w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług; jeżeli wskutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych wadach;

d)     powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy;

e)      polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;

f)       polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska;

g)      wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa.

Wymienione powyżej przypadki stanowią katalog zamknięty sytuacji, w których zakład ubezpieczeń nie będzie ponosił odpowiedzialności pomimo, iż odpowiedzialność rolnika może istnieć.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT