Zakład ubezpieczeń odmówił mi wypłaty odszkodowania. Czy ma obowiązek podania przyczyn odmowy i udostępnienia mi informacji i dokumentów zgromadzonych w toku likwidacji szkody?

Jeżeli zdaniem zakładu ubezpieczeń odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń ma obowiązek  poinformowania o tym na piśmie poszkodowanego. W informacji tej ubezpieczyciel musi wskazać okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania.  Prawo zobowiązuje także zakład ubezpieczeń do powiadomienia poszkodowanego o przyczynach zakwestionowania informacji i dowodów przekazanych przez poszkodowanego w toku likwidacji szkody. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Warto także pamiętać, że zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu lub uprawnionemu informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wysokość odszkodowania. Można więc żądać pisemnego potwierdzenia przekazanych informacji, bądź umożliwienia wykonania kopii dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, przy czym koszty dokonania tych czynności obciążają osobę, która żąda tych czynności.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT