Zawarłem umowę ubezpieczenia OC na okres 12 miesięcy, ale chciałbym zmienić ubezpieczyciela. Czy po zwarciu przeze mnie tej umowy mogę ją rozwiązać przed upływem 12 miesięcy na jakie tę umowę zawarłem?

Przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, tj. w stosunku do umów zawartych przed dniem 11 lutego 2012 r., wcześniejsze rozwiązanie przez rolnika umowy ubezpieczenia OC zawartej przez niego na 12 miesięcy nie było możliwe. Istniała jedynie możliwość rezygnacji (tzw. odstąpienia) w ciągu 30 dni z umowy zawartej na odległość, tj. za pośrednictwem telefonu lub internetu, przy czym możliwość ta dotyczyła wyłącznie umów nowo zawartych, a nie wznowionych automatycznie. Jednak wówczas istnienie możliwości odstąpienia budziło wiele wątpliwości, a przede wszystkim było kwestionowane przez zakłady ubezpieczeń - wątpliwości  te były wynikiem rozbieżności pomiędzy przepisami regulującymi kwestie związane z umowami ubezpieczeń obowiązkowych, a przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.  W obecnym stanie prawnym, tj. w stosunku do umów zawartych począwszy od dnia 11 lutego 2012 r. nadal nie ma możliwości wcześniejszego (tj. przed upływem 12 miesięcy, na jaki umowa została zawarta) rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia,  istnieje jednak jasno zapisana w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych możliwość odstąpienia od umowy zawartej przez telefon lub za pośrednictwem internetu. Można to zrobić w ciągu 30 dni od dnia poinformowania rolnika o zawarciu umowy.  Możliwość taką wprowadził art. 49 tej ustawy jednak dotyczy ona tylko umów nowo zawartych, a nie wznowionych automatycznie. Jedynym przypadkiem, w którym jest możliwe wcześniejsze rozwiązanie umowy jest sytuacja, gdy posiadamy w tym samym czasie u dwóch lub więcej ubezpieczycieli umowy ubezpieczenia OC rolnika, a jedna z nich wznowiła się automatycznie - wówczas umowę wznowioną automatycznie można wypowiedzieć w każdym czasie i z tą chwilą ulega ona rozwiązaniu.   

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT