Zawarłem umowę ubezpieczenia OC rolnika. Kiedy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z tej umowy?

Ochrona ubezpieczeniowa - a więc odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń -  rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Pamiętać więc trzeba, iż jeśli zawrzemy umowę lecz nie opłacimy składki lub jej pierwszej raty, nie będziemy posiadać ochrony ubezpieczeniowej. Dopiero wówczas, gdy w umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wskazał późniejszy termin płatności składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpocznie się z chwilą zawarcia tej umowy, pomimo iż nie opłaciliśmy jeszcze składki. Sytuacja taka ma miejsce np. w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika za pośrednictwem telefonu - do zawarcia umowy dochodzi podczas rozmowy telefonicznej, w której zakład ubezpieczeń wskazuje późniejszy termin zapłacenia składki. W takim przypadku ochronę ubezpieczeniową posiadamy od momentu zawarcia umowy. Ochronę ubezpieczeniową od momentu zawarcia umowy posiadamy również w przypadku automatycznego wznowienia się umowy tj. wówczas, gdy nie wypowiemy „poprzedniej". W takim przypadku ochrona istnieje niezależnie od tego czy opłaciliśmy składkę bądź jej ratę czy też nie. Istnieje także możliwość ustalenia w umowie ubezpieczenia OC rolnika innego terminu rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, lecz jest to możliwe wyłącznie:

1)  wówczas, gdy umowę zawiera się przed objęciem w posiadanie gospodarstwa rolnego. Pamiętać trzeba, iż rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie może nastąpić później, niż z chwilą objęcia w posiadanie tego gospodarstwa

2)  wówczas, gdy umowę zawiera się na okres kolejnych 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu, tj. gdy zawieramy nowa umowę w czasie gdy jeszcze mamy ważną poprzednią umowę. W takim przypadku rozpoczęcie okresu odpowiedzialności nie może nastąpić później niż z upływem okresu, na który została zawarta poprzednia umowa.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT