Zwróciłem poszkodowanemu koszty naprawienia wyrządzonej przeze mnie szkody. Czy zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do zwrócenia mi tej kwoty?

Poszkodowany może dochodzić swoich roszczeń odszkodowawczych albo bezpośrednio od sprawcy szkody - nawet jeśli posiada ubezpieczenie OC rolnika albo też od zakładu ubezpieczeń, z którym sprawca zawarł umowę ubezpieczenia OC. Ponieważ do naprawienia szkody są zobowiązane te dwa podmioty zatem poszkodowany może wystąpić o odszkodowanie do obu jednocześnie - wówczas jednak jeśli poszkodowany otrzyma odszkodowanie np. od zakładu ubezpieczeń, w tym zakresie od samego sprawcy szkody nie może już dochodzić odszkodowania. Jeśli jednak zdaniem poszkodowanego odszkodowanie wypłacone przez zakład ubezpieczeń jest zbyt niskie, o pozostałą część poszkodowany może wystąpić do samego sprawcy szkody. W sytuacji, gdy sprawca z własnych środków zapłaci poszkodowanemu odszkodowanie może on domagać się od zakładu ubezpieczeń zwrotu wypłaconej kwoty, ponieważ wiąże go z zakładem ubezpieczeń umowa, na podstawie której zakład ubezpieczeń zobowiązał się do wypłaty odszkodowania w granicach jego odpowiedzialności cywilnej. Trzeba jednak pamiętać, iż zaspokojenie lub uznanie przez osobę objętą ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej roszczenia o naprawienie wyrządzonej przez nią szkody nie wiąże zakładu ubezpieczeń, który nie wyraził na to uprzednio zgody. Oznacza to, że nawet jeśli sprawca, poczuwając się do odpowiedzialności za szkodę, sam wypłacił odszkodowanie poszkodowanemu, zakład ubezpieczeń i tak zbada zasadność zgłoszonych roszczeń w świetle jego odpowiedzialności gwarancyjnej oraz wysokości świadczenia. Podstawą wypłaty przez zakład ubezpieczeń odszkodowania z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego mogą być bowiem własne ustalenia zakładu ubezpieczeń, ugoda zawarta z uprawnionym do odszkodowania lub prawomocny wyrok sądu. Taka sama zasada obowiązuje, gdy zobowiązanym do wypłaty odszkodowania jest Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Ewa Kiziewicz, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT