Co się musi zdarzyć, żebym otrzymał odszkodowanie z dotowanej umowy ubezpieczenia?

Do szkody musi dojść w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w gospodarstwie rolnym wskazanym w umowie ubezpieczenia (musi ono znajdować się na terenie Polski) na skutek ziszczenia się jednego z określonych w umowie ryzyk. W przypadku ubezpieczenia upraw odpowiedzialność ubezpieczyciela powstaje jeżeli szkoda w plonie głównym przekroczy 10% (w ubezpieczeniu od ryzyka huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, ujemnych skutków przezimowania oraz przymrozków wiosennych), a przypadku ryzyka suszy szkody muszą wynieść co najmniej 25% plonu głównego. Tak więc w przypadku relatywnie niewielkich szkód odszkodowanie nie będzie się należało.

Ustawa dopuszcza również, aby umowa przewidywała pomniejszenie odszkodowania o nie więcej niż 10% wartości szkody. Jest to tzw. franszyza redukcyjna (udział własny.)

Za plon główny (w rozumieniu ustawy) uznaje się w przypadku:

  1)  buraków cukrowych - korzenie buraka;

  2)  kukurydzy przeznaczonej na paszę - kolby i nadziemne części rośliny;

  3)  zbóż, rzepaku i rzepiku, kukurydzy przeznaczonej na ziarno - ziarna lub nasiona;

  4)  ziemniaków - bulwy;

  5)  warzyw gruntowych - części warzyw gruntowych przeznaczone do konsumpcji;

  6)  drzew i krzewów owocowych oraz truskawek - owoce lub całe nasadzenia;

  7)  chmielu - szyszki;

  8)  tytoniu - liście;

  9)  roślin strączkowych - nasiona

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik Ubezpieczonych

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT