Co się stanie jeżeli nie zawrę umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw?

Przede wszystkim rolnik, który nie zawarł obowiązkowej umowy ubezpieczenia upraw pozbawia się szansy uzyskania odszkodowania w razie powstania szkody w uprawie.

Ponadto rolnik, który nie spełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązany wnieść opłatę za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość tej opłaty stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustalaną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata jest wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.

Możliwe są również inne konsekwencje nie spełnienia obowiązku ubezpieczenia np. brak możliwości uzyskania wsparcia w ramach tzw. kredytu klęskowego.

W przypadku niezawarcia przez ministra właściwego do spraw rolnictwa umów ws dopłat, a także gdy rolnik nie zawarł umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy zawarcia takiej umowy, w co najmniej dwóch zakładach ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat, opłata za niespełnienie obowiązku nie jest pobierana.

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik UbezpieczonychAdministracja strony: EPC System - Outsorcing IT