Czym jest umowa ws. dopłat?

Jest to umowa, którą zawiera Minister Rolnictwa z zakładami ubezpieczeń, które są zainteresowane zawieraniem z rolnikami dotowanych umów ubezpieczenia (zarówno tych, które są obowiązkowe jak i dobrowolnych). Na podstawie takiej umowy ubezpieczyciel otrzymuje dopłaty do składek za dotowane umowy ubezpieczenia zawierane z rolnikami.

Umowa zawierana jest na okres roku kalendarzowego w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który mają być zawarte.

W umowach w sprawie dopłat określa się:

  1)  warunki ubezpieczenia upraw i zwierząt;

  2)  wysokość stawek taryfowych;

  3)  wysokość limitu dopłat;

  4)  wskazanie powierzchni upraw i liczby zwierząt przewidzianych do objęcia ubezpieczeniem;

  5)  warunki likwidacji szkód, w tym zasady i tryb ustalania wysokości szkód;

  6)  sposób i terminy przekazywania i rozliczania środków na dopłaty;

  7)  sposób przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji umów w sprawie dopłat i umów ubezpieczenia;

  8)  warunki zwrotu dopłat w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik Ubezpieczonych

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT