Czym są i czy zakład ubezpieczeń może stosować karencje?

Karencją jest fragment (część) okresu na który zawarta została umowa ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w pewnym zakresie ryzyk.

W przypadku dobrowolnych umów ubezpieczenia upraw ustawa nie wypowiada się na temat dopuszczalności stosowania karencji, co prowadzi do wniosku, że stosowanie karencji jest dopuszczalne w takim zakresie w jakim umówią się strony umowy. Przy czym karencja nie powinna wyłączać całkowicie odpowiedzialności ubezpieczyciela, gdyż byłoby to sprzeczne z istotą umowy ubezpieczenia. Karencją można wyłączyć na pewien okres jedynie część ryzyk, ale nie wszystkie.

W przypadku obowiązkowych umów ubezpieczenia upraw odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się w przypadku ubezpieczenia tych upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:

  1)  powódź i suszę - po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego;

  2)  grad i przymrozki wiosenne - po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego;

  3)  ujemne skutki przezimowania - od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z tym że powinna być ona zawarta w terminie do dnia 1 grudnia.

W okresie karencji składka powinna zostać odpowiednio obniżona bowiem skoro ubezpieczyciel nie ponosi pewnego ryzyka to nie ma podstaw, aby pobierał za nie składkę w pełnej wysokości. Wynika to z art. 813 kodeksu cywilnego.

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik Ubezpieczonych


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT