Jaki akt prawny reguluje dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich?

Omawianą tematykę reguluje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dziennik Ustaw z roku 2005 nr 150 poz. 1249), która weszła w życie w dniu 9 września 2005 r.

Ustawa ta określa zasady:

  1)  stosowania dopłat do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie;

  2)  zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw od określonego ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie;

  3)  udzielania dotacji celowej na pokrycie części odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę.

Niestety, ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich nie określa wielu istotnych dla ubezpieczenia kwestii. Np. nie ma w niej przepisów regulujących świadczenie główne ubezpieczyciela, jakim jest ochrona ubezpieczeniowa i odszkodowanie, nie ma przepisów regulujących warunki likwidacji szkód, w tym zasad i trybu ustalania wysokości szkód, a następnie odszkodowania.

Kwestie te są pozostawione do uregulowania w umowie ubezpieczenia.

Dokumenty takie jak procedura likwidacji szkód czy warunki ubezpieczenia przedkładane są przez ubezpieczycieli ministrowi rolnictwa na etapie postępowania ofertowego dotyczącego umowy w sprawie dopłat, zawieranej pomiędzy ubezpieczycielem a ministrem rolnictwa, jednakże w praktyce oznacza to, że kształtowanie treści umowy ubezpieczenia powierzono w przeważającej części ubezpieczycielom.

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik Ubezpieczonych

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT