Kto ma obowiązek się ubezpieczyć?

Nie każdy rolnik ma obowiązek ubezpieczyć swoje uprawy.

Obowiązek ten ciąży na rolniku, który uzyskał płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego.

Taki rolnik musi mieć ubezpieczone co najmniej 50 % powierzchni upraw w okresie w okresie 12 miesięcy (liczonym od 1 lipca następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie) w zakresie co najmniej jednego z ryzyk: powodzi, suszy, gradu, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych. Rolnicy, którzy nie uzyskują płatności bezpośrednich nie mają obowiązku ubezpieczać swoich upraw.

Odnośnie obowiązku ubezpieczenia upraw bądź zwierząt ustawa za rolnika uznaje osobę fizyczną lub prawną, bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, których gospodarstwo znajduje się na terytorium Unii Europejskiej oraz które prowadzą działalność rolniczą.

!Uwaga! W przepisach powszechnie obowiązującego prawa zdarzają się również inne definicje rolnika.

Rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie nie ma obowiązku ubezpieczenia swoich upraw jeżeli nie może zawrzeć umowy ubezpieczenia ponieważ:

a)      minister właściwy do spraw rolnictwa nie zawarł żadnej umowy ws dopłat;

b)      co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły umowę ws dopłat pisemnie odmówiły zawarcia umowy ubezpieczenia

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik Ubezpieczonych

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT