Na co zwrócić uwagę zawierając umowę ubezpieczenia?

Przede wszystkim na warunki na których umowa jest zawierana. Opisane one będą we wzorcu umownym - ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) i w polisie, którą dostarczy Ubezpieczyciel (np. wysokość składki, okres ubezpieczenia, suma ubezpieczenia.) W praktyce OWU doprecyzowują zakres udzielanej ochrony. Ponadto w OWU należy szukać definicji zdarzeń, które podlegają ochronie, katalogu wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela, postanowień nt. karencji (tzn. fragmentu okresu na który zawarta została umowa ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w pewnym zakresie ryzyk) czy udziału własnego (pomniejszenie wypłacanego odszkodowania o ustaloną kwotę lub procent wartości szkody.) Warto zwrócić uwagę, że stosowanie udziału własnego (określanego kwotowo lub procentowo) jest bardzo powszechne w ubezpieczeniach zwierząt. Często też ubezpieczenie zwierząt nie jest osobną umową, a rozszerzeniem ochrony wynikającej z innych umów ubezpieczenia (np. OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia mienia domowego czy assistance.)

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik Ubezpieczonych

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT