Na czym polega pomoc Państwa w ubezpieczeniach upraw i zwierząt w rolnictwie?

Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przewiduje dwa rodzaje umów ubezpieczenia, które zasługują na szczególne wsparcie z budżetu państwa poprzez dofinansowanie składki oraz dotacje dla zakładów ubezpieczeń.

Ustawa przewiduje mechanizm zgodnie z którym kwota opłacana przez rolnika stanowi tylko część składki należnej ubezpieczycielowi. Druga część składki jest dopłacana ze środków publicznych przy czym ubezpieczyciel otrzymuje dopłaty co kwartał łącznie za wszystkie umowy objęte dopłatami, które w tym okresie zawarł z rolnikami. Dopłatę do składek otrzymają wyłącznie te zakłady ubezpieczeń z którymi Minister Rolnictwa zawrze umowy ws dopłat.

Ponadto zakłady ubezpieczeń mogą ubiegać się o dotację celową ze środków publicznych. Dotacja przysługuje na pokrycie części kosztów odszkodowań wypłaconych producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę. Dotację przyznaje Minister Rolnictwa na wniosek zakładu ubezpieczeń, który zawarł chociaż jedną obowiązkową umowę ubezpieczenia upraw z rolnikiem lub zakładu ubezpieczeń, z którymi Minister Rolnictwa zawarł umowę ws dopłat.

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik Ubezpieczonych

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT