W jaki sposób oblicza się dotację celową?

Dotacja przysługuje Ubezpieczycielowi na pokrycie części kosztów odszkodowań wypłaconych producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę.

Dotacja przysługuje w wysokości 60 % różnicy pomiędzy łączną kwotą odszkodowań wypłaconych w danym roku kalendarzowym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę a kwotą stanowiącą 90 % sumy składek uiszczonych w danym roku kalendarzowym.

Wysokość zebranych składek (w tym dopłat do składek) i wypłaconych odszkodowań ustala się na podstawie umów ubezpieczenia upraw oraz umów ubezpieczenia obowiązkowego upraw od ryzyka suszy zawartych z danym zakładem ubezpieczeń.

Np. jeżeli zakład ubezpieczeń zebrał 100 tys. zł składki (w tym uzyskane dopłaty do składek) z tytułu ubezpieczenia upraw (w tym obowiązkowego ubezpieczenia upraw od ryzyka suszy), a wypłacił 150 tys. zł odszkodowań za szkody spowodowane przez suszę (na podstawie umów ubezpieczenia upraw w tym obowiązkowych umów ubezpieczenia upraw) to dotacja będzie wynosiła 36 tys. zł Ponieważ 150 tys. zł - 90 tys. zł  daje 60 tys. zł, a 60% z 60 tys. zł to 36 tys. zł

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik Ubezpieczonych

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT