W jaki sposób ustala się rozmiar szkody w uprawie?

Ocena szkody w uprawach jest procesem bardzo skomplikowanym. Zgodnie z regułami sztuki rzeczoznawczej oględziny uszkodzonej w wyniku gradobicia lub deszczu nawalnego uprawy powinny odbyć się dwuetapowo. W pierwszej kolejności, tuż po zgłoszeniu szkody powinny odbyć się oględziny wstępne, w trakcie których określa się szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona oraz szacunkowy procent jej zniszczenia (szkoda w plonie głównym). Następnie oględziny należałoby powtórzyć na krótko przed zbiorami aby dokładnie określić rzeczywistą szkodę, w tym stratę ilościową i jakościową plonu. Przy oględzinach wstępnych nie wiadomo jaki wpływ na wegetację miał czynnik powodujący szkodę (grad, deszcz, ujemne skutki przezimowania). Skutki te można poznać dopiero przed samym zbiorem uprawy.

W praktyce jednak częściej spotkać się można z jednokrotnymi oględzinami strat w uprawie- bezpośrednio po zgłoszeniu. W założeniu ma to pozwolić Ubezpieczycielowi nie przekroczyć terminu 30 dni na likwidację szkody.

Przeprowadzając oględziny uprawy dotkniętej szkodą, ubezpieczyciel ustala powierzchnię uszkodzonych pól oraz określa procent zmniejszenia plonu. Powyższe dane określa się oddzielnie dla każdego uszkodzonego pola w celu ustalenia, czy nie zachodzi potrzeba zastosowania franszyzy. Następnie, ubezpieczyciel wylicza rozmiar szkody, gdzie oprócz powyżej wskazanych parametrów bierze pod uwagę sumę ubezpieczenia, wydajność plonu z 1 ha oraz cenę jednostkową plonu.

Przykład:

W dniu 6 lipca 2011 r. wskutek deszczu nawalnego i wywołanej powodzi doszło do szkód masowych. W gospodarstwie rolnym o areale łącznym 10 ha doszło do częściowego zniszczenia upraw kukurydzy - pole 4 ha, pszenicy - pole 3 ha i rzepaku - pole 3 ha. Szkodę w plonie określono na:

20%  w kukurydzy, 50% w pszenicy i 40% w rzepaku.

Dla kukurydzy wydajność z plonu ustalono na 80 q z 1 ha, co daje przewidywany plon: 4 ha x 80 q = 320 q.

Dla pszenicy wydajność z plonu oszacowano na 70 q z 1 ha, co daje plon: 3 ha x 70 q = 210 q.

Dla rzepaku wydajność określono na 50 q z 1 ha, co oznacza plon: 3 ha x 50 q = 150 q.

Wartość plonów wygląda więc następująco:

Kukurydza: 320 q x 60 zł  = 19 200 zł.

Pszenica: 210 q x 80 zł = 16 800 zł.

Rzepak: 150 q x 15 zł = 2 250 zł.

Zatem szkoda w uprawach wyniesie odpowiednio dla:

Kukurydzy: 19 200 zł x 0,20 = 3 840 zł.

Pszenicy: 16 800 zł x 0,50 = 8 400 zł.

Rzepaku: 2 250 zł x 0,40 = 900 zł.

--------------------------------------------

Razem:                13 140 zł.


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT