W jakim terminie szkoda powinna być zlikwidowana?

W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia upraw zastosowanie znajduje regulacja z art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z której wynika, że szkoda powinna być zlikwidowana w ciągu 30 dni (licząc od daty zgłoszenia roszczenia.) Gdyby wyjaśnienie w tym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

W przypadku dobrowolnych ubezpieczeń upraw zastosowanie znajdzie art. 817 k.c., z którego wynika, że ubezpieczyciel powinien zająć stanowisko w przeciągu 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia, a jeżeli zajęcie stanowiska w ciągu 30 dni (z przyczyn niezależnych od Ubezpieczyciela) było niemożliwe to w ciągu 14 dni od momentu w którym przy dochowaniu należytej staranności Ubezpieczyciel mógł zająć stanowisko. Umowa ubezpieczenia może przewidywać skrócenie tego terminu, ale nie może go wydłużyć.

Odpowiedź przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznik Ubezpieczonych


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT