Czym są tzw. ogólne warunki ubezpieczenia (o.w.u.) - czy jest to istotny dokument dla tego ubezpieczenia ?

O.w.u. to najważniejszy dokument dotyczący ubezpieczenia autocasco. To w nim określone są sytuacje, w których ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie oraz wyłączenia odpowiedzialności, a więc katalog zdarzeń, w przypadku których nie możemy domagać się pokrycia straty od ubezpieczyciela. O.w.u. określają ponadto procedurę przy wypłacie odszkodowania (np. to, w jaki sposób będzie określona wysokość odszkodowania) i obowiązki nasze oraz zakładu ubezpieczeń wynikające z zawartej umowy. O.w.u. muszą być doręczone przez przedstawiciela zakładu ubezpieczeń przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a osoba, która zamierza zawrzeć takie ubezpieczenie powinna szczegółowo się z nimi zapoznać. Zawierając umowę ubezpieczenia zazwyczaj podpisujemy bowiem oświadczenie, że zapoznaliśmy się z o.w.u. i je akceptujemy. W takim przypadku o.w.u. są wiążące i musimy się do nich szczegółowo stosować. Bardzo ważną częścią o.w.u. jest rozdział poświęcony wyłączeniom odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Z zapisami tego punktu umowy należy się koniecznie zapoznać jeszcze przed zawarciem umowy, gdyż w każdym przypadku zaistnienia szkody w sytuacji opisanej w danym wyłączeniu, zakład ubezpieczeń nie wypłaci lub zredukuje odszkodowanie. Najczęściej występujące wyłączenia to: brak prawa jazdy, nietrzeźwość kierującego, brak ważnego badania technicznego, pozostawienie dowodu rejestracyjnego w pojeździe, szkody eksploatacyjne, opóźnione zgłoszenie szkody (często zastrzega się 24 godziny na zgłoszenie kradzieży i 3 dni na zgłoszenie innej szkody), brak dokumentów własności pojazdu, brak kompletów oryginalnych kluczyków do pojazdu, ale także szkody powstałe w warsztacie, komisie, powstałe w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody, powstałe wskutek przywłaszczenia pojazdu, szkody wyrządzone z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa właściciela pojazdu oraz osób upoważnionych do użytkowania pojazdu. (por. pierwsze pytanie i odpowiedź).

Odpowiedź przygotowała ekspert w BRU Wanda Życińska - Myszka; aktualizacji i uzupełnień dokonała st. specjalistka w BRU Małgorzata Więcko

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT