NR 21 (2/2016)
Rozprawy i artykuły

Komunikacja zakładu ubezpieczeń z otoczeniem – wyniki badań (Filip Przydróżny)

Sprzedaż przez internet ubezpieczeń działu II w Polsce (Artur Gąsiorkiewicz)

Rodzaj systemu eksperckiego a wartość rynkowa pozostałości w likwidacji szkody całkowitej z polisy odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (Wojciech Lewicki)

Wpływ zakazu różnicowania składek ze względu na płeć na wysokość składek w ubezpieczeniach na życie (Agata Sadowska)

Ewolucja i struktura systemu emerytalnego w Szwecji a konstrukcja zabezpieczenia emerytalnego w Polsce (Łukasz Szwedo)

Analiza pojęcia częściowej niezdolności do pracy w powszechnym ubezpieczeniu rentowym i propozycje de lege ferenda (Joanna Ceglarska-Jóźwiak)

Propozycje zmian przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych dotyczące osób prowadzących pozarolniczą działalność (Jolanta Ewa Drzewiecka)

Recenzja książki

Jan Turek, „Czynności klauzulowe”, Wolters Kluwer, Warszawa 2014 – recenzja książki (Dariusz Fuchs)

Sprawozdania i informacje

Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rynek pracy i ubezpieczenia w dobie innowacji”, Olsztyn, 6–7 września 2016 r. (Sylwia Pieńskowska-Kamieniecka, Krzysztof Nyklewicz)

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Security, responsibility and property of pensions”, Sopot, 8–9 września 2016 r. (Kamila Bielawska)

Sprawozdanie z XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zagadnienia aktuarialne – teoria i praktyka”, Wrocław, 19–21 września 2016 r. (Agnieszka Marciniuk)

 

NR 20 (1/2016)
I. Rozprawy i artykuły

Wybrane zagadnienia ubezpieczenia ochrony prawnej w świetle orzecznictwa niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (2010–2015) (Mateusz Kosmol)

Ubezpieczenia na życie a problematyka umów wiatykalnych i zjawisk pokrewnych w prawie amerykańskim (Michał Marszelewski)

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – doświadczenia wybranych państw europejskich (Mateusz Kościelniak)

Perspektywy rozwoju w Polsce ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości (title insurance) na tle doświadczeń amerykańskich (Katarzyna Kacprzak)

Zarządzanie ryzykiem inwestycji infrastrukturalnych poprzez gwarancje ubezpieczeniowe z perspektywy ich beneficjenta (Marta Meisner)

Przedawnienie typowych roszczeń regresowych ubezpieczycieli (Łukasz Mazurczak)

Nadzór nad procesami zachodzącymi w Ośrodku Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Elżbieta Wanat-Połeć, Robert Stachura)

Transfer ryzyka pogodowego jako instrument adaptacji podmiotów gospodarczych do zmian klimatu (Dorota Michalak)

II. Inne opracowania

Kluczowe funkcje systemu zarządzania w zakładzie ubezpieczeń (Teresa Grabowska)

Uregulowanie zawodu doradcy odszkodowawczego oraz działalności kancelarii odszkodowawczych – zapis debaty zorganizowanej przez Rzecznika Finansowego oraz redakcję „Rozpraw Ubezpieczeniowych” (Iwona Szymańska)

III. Artykuły recenzyjne i nowości wydawnicze

Filip Chybalski (red. nauk.), „Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne”, C.H. Beck, Warszawa 2016, 256 s. – artykuł recenzyjny (Marek Szczepański)

Irena Jędrzejczyk (red. nauk.), „Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów i regionów”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Warszawa 2015, 370 s. – artykuł recenzyjny (Małgorzata Maliszewska)

Nowości wydawnicze (Barbara Sękowska)

IV. Sprawozdania i informacje

Sprawozdanie z seminarium „Jak skutecznie nadzorować funkcję zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń przez członka zarządu odpowiedzialnego za ryzyko”, Warszawa, 9–10 marca 2016 r. (Roman Fulneczek)

Sprawozdanie z konferencji „Nowa rekomendacja w sprawie szkód osobowych – co czeka ubezpieczycieli”, Warszawa, 10 marca 2016 r. (Jacek Miłaszewski)

Sprawozdanie ze spotkania członków sieci FIN-NET, Bruksela, 22 kwietnia 2016 r. (Mateusz Kościelniak)

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Długoterminowe oszczędzanie”, Warszawa, 20–21 czerwca 2016 r. (Joanna Rutecka)

XV edycja Konkursu Rzecznika Finansowego, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej oraz „Gazety Ubezpieczeniowej” na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych (Piotr Budzianowski)