Nr 29 (3/2018)

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoThe publication of four English language issues in 2017-2018 is financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education under the contract 531/P-DUN/2017 for the dissemination of science / Wydanie czterech anglojęzycznych numerów czasopisma w latach 2017-2018 jest finansowane w ramach umowy 531/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Artykuły

What shapes spending styles: demographic, income, or individual psychological traits?, Dominika Maison

Subjective vs. objective assessment of financial literacy – do beliefs meet reality?, Sylwester Białowąs

Financial literacy in Israel: The impact of sector and region on financial literacy, Meirav Aharoni Ben-Simhon

Transformations of the welfare state in Hungary, Ágnes Orosz

Automatic Balance Mechanisms as instruments of maintaining pension scheme financial sustainability, Tomasz Jedynak

Quantitative analyses in the evaluation of the competences of healthcare providers in Poland – experiences from healthcare needs maps, Barbara Więckowska, Filip Urbański

 

 

Nr 28 (2/2018)

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoThe publication of four English language issues in 2017-2018 is financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education under the contract 531/P-DUN/2017 for the dissemination of science / Wydanie czterech anglojęzycznych numerów czasopisma w latach 2017-2018 jest finansowane w ramach umowy 531/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Artykuły

Regulatory reforms to deal with information overload in financial services: insights from behavioural economics, Magdalena Dziedzic

Financial management and the evolution of the financial situation in Polish households in the period 2010-2017, Katarzyna Włodarczyk

Sequence-of-returns risk in the management of retirement savings, Andrzej Sołdek, Maciej Stachnio

Increasing life expectancy – the impact on old-age pension benefits, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska

Supplementary pensions: what can we learn from Czech, Spanish and Portuguese experiences? Edyta Marcinkiewicz

(Ir)responsibility for future generations – us and the life of those to come or to miss, Michał A. Michalski

The evolution of critical illness insurance product design on the Polish insurance market in the context of international trends, Magdalena Osak

Applicability of selected concepts of corporate social responsibility management in insurance companies in Poland, Marek Szczepański, Elżbieta Świtalska

Identifying the priority methodology for reinsurer default risk assessment, Ryszard Pukała, Nataliya Vnukova, Svitlana Achkasova

 

 

Nr 27 (1/2018)

 

Artykuły

Kompetencje finansowe i edukacja finansowa. Ujęcie teoretyczne i praktyczne (Financial competence and financial education. Theory and practice), Beata Świecka

Nieuczciwe praktyki rynkowe instytucji finansowych a wybrane formy alternatywnych metod rozwiązywania sporów (Unfair market practices of financial institutions and selected forms of alternative dispute resolution methods), Mateusz Folwarski

Wiktymizacja klientów bankowych w Polsce – przyczyny i wybrane sposoby ograniczania (Victimisation of bank clients in Poland – reasons and selected reduction methods), Małgorzata Solarz

Różnice definicyjne w ogólnych warunkach ubezpieczeń jako czynnik ograniczający odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego na wybranych przykładach (Definition differences in general terms and conditions of insurance as a factor limiting a liability of insurance company – selected examples), Mateusz Gawin

Kulancja ubezpieczeniowa a świadczenia przyznawane w szczególnym trybie w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Ex gratia payment and benefits granted in exceptional circumstances in Act on old-age benefits and pensions from the Social Insurance Fund), Michał Marszelewski

Funkcje subkonta ZUS a uwarunkowania prawne (Functions of subaccount in Social Insurance Institution – legal perspective), Sebastian Jakubowski

Funkcja restrukturyzacyjna ubezpieczenia społecznego rolników (Restructuring function of the Farmers Social Insurance), Józefina Król