Aneks do Raportu Rzecznika Ubezpieczonych - Klauzule abuzywne w działalności ubezpieczeniowej

Szanowni Państwo,

Rzecznik Ubezpieczonych prezentuje kolejne opracowanie poświęcone omówieniu klauzul abuzywnych w działalności ubezpieczeniowej - Aneks do Raportu Rzecznika Ubezpieczonych - Klauzule abuzywne w działalności ubezpieczeniowej. Przypominamy, iż na początku 2012 r. Rzecznik Ubezpieczonych przygotował i opublikował raport - Klauzule abuzywne w działalności ubezpieczeniowej - Raport Rzecznika Ubezpieczonych  . Aneks, który prezentujemy jest kontynuacją w/w Raportu. Zawiera on opis kolejnych 48 postanowień wzorców umów, które w ostatnich trzech latach zostały wpisane do rejestru klauzul abuzywnych z zakresu działalności ubezpieczeniowej. Opis klauzul sporządzony został na podstawie orzeczeń przekazanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sąd Apelacyjny w Warszawie. Dotychczasowym wzorem prezentacja poszczególnej klauzuli zawiera przedstawienie syntetycznego opisu stanowisk stron przedstawianych w toku postępowania o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone i pełne uzasadnienie oceny Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o abuzywnym charakterze danego postanowienia umownego, a także stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie, jeśli ocena SOKiK o danym postanowieniu była przedmiotem kontroli apelacyjnej.

 

Co do zasady nie uległy zmianie również zasadnicze cele, które przyświecały nam przy tworzeniu pierwotnego opracowania. Do głównych przesłanek jego opracowania nadal bowiem można zaliczyć jasne i publiczne ukazanie celów oraz powodów, dla których dane postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia zostały zakwestionowane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także stworzenie narzędzia dedykowanego dla twórców o.w.u. i instytucji chroniących konsumentów usług ubezpieczeniowych, pomocnego w analizach o.w.u. pod kątem występowania w nich postanowień, które mogą wyczerpywać znamiona postanowień niedozwolonych w obrocie z konsumentami, jak i w tworzeniu wzorców o jak najwyższych standardach ochrony konsumentów.

 

Warto też zaznaczyć, że w niniejszym aneksie szczególny nacisk został położony na opis postępowań, w których zostały zakwestionowane postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia na życie powiązanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w zakresie wysokości opłat likwidacyjnych pobieranych przez ubezpieczycieli w razie rozwiązania umowy przed upływem czasu, na który została zawarta. W ostatnich latach przedmiotem masowych sporów ubezpieczycieli i konsumentów jest nie tylko wysokość pobieranych opłat (choć różnie określanych), ale w ogóle legalność ich wprowadzenia. Niewątpliwe zebranie w jednym miejscu wszystkich orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odnoszących się do tej problematyki pozwoli na właściwe zrozumienie, czy w obrocie z konsumentami wprowadzenie określonych opłat w związku z rozwiązaniem umowy na życie powiązanych z UFK jest dopuszczalne, a jeśli tak to jakie warunki musi spełniać postanowienie zastrzegające opłatę, aby nie zostało uznane za abuzywne.

 

W przyszłości raport Rzecznika Ubezpieczonych dotyczący klauzul abuzywnych w działalności ubezpieczeniowej będzie okresowo aktualizowany, umieszczane będą kolejne postanowienia o.w.u., które zostaną zakwestionowane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wpisane do rejestru klauzul abuzywnych.

 

Aneks do raportu Rzecznika Ubezpieczonych - Klauzule abuzywne w działalności ubezpieczeniowej

 Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT