Biuro Rzecznika Finansowego informuje, iż Rzecznik Finansowy nie jest upoważniony do występowania z interwencjami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w sprawach związanych z emeryturami, rentami oraz zasiłkami z ubezpieczenia społecznego

Szanowni Państwo,

Biuro Rzecznika Finansowego informuje, iż Rzecznik Finansowy nie jest upoważniony do występowania z interwencjami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w sprawach związanych z emeryturami, rentami oraz zasiłkami z ubezpieczenia społecznego.

Przypominamy, iż działalność Rzecznika Finansowego regulowana jest przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Do zadań Rzecznika Finansowego należy podejmowanie działań w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, których interesy reprezentuje. Instytucjami rynku finansowego, w rozumieniu ustawy, są:

-        instytucje płatnicze, biura usług płatniczych, instytucje pieniądza elektronicznego i oddział zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych;

-        bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, oddział instytucji kredytowej i instytucję finansową w rozumieniu ustawy prawo bankowe;

-        towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusz inwestycyjny w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych;

-        spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;

-        firma inwestycyjna w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

-        krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubezpieczeń, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń i oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej;

-        fundusz emerytalny i towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

-        instytucje pożyczkowe - podmioty będące kredytodawcą w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim;

-        Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi leżą poza kompetencjami Rzecznika Finansowego.

 

 

 

 
Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT