Informacja dla zakładów ubezpieczeń w sprawie przekazywania informacji na temat skarg na działalność zakładu ubezpieczeń

Zgodnie z art. 336 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844), dodatkowe sprawozdanie finansowe i statystyczne zakładu ubezpieczeń obejmuje również informacje dotyczące skarg na działalność zakładu ubezpieczeń oraz sporów sądowych z udziałem zakładu ubezpieczeń. Informacje dotyczące skarg zakład ubezpieczeń przekazuje również Rzecznikowi Finansowemu. Rzecznik Finansowy ujawnia te informacje. Stosownie do art.  336 ust. 3 powyższej ustawy, Minister Finansów w Rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz.U. 2016 poz. 634 ze zm.), określił szczegółowy zakres, częstotliwość, formę i sposób sporządzania dodatkowego sprawozdania finansowego i statystycznego oraz termin jego przedstawiania organowi nadzoru, uwzględniając informacje mające wpływ na ocenę sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą o przekazywanie Rzecznikowi Finansowemu informacji dotyczących liczby skarg na działalność zakładu ubezpieczeń w poszczególnych okresach sprawozdawczych w 2017 r.

Dla ujednolicenia i udogodnienia przekazywania danych związanych z prowadzoną przez Państwa działalnością, poniżej zamieszczamy wzór sprawozdania. Informacje dotyczące skarg proszę kierować drogą mailową na adres: raporty@rf.gov.pl lub Biura Rzecznika Finansowego za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź innego operatora.


Wzór sprawozdania

 

 

 Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT