Nowy wniosek Rzecznika Ubezpieczonych do Sądu Najwyższego w sprawie zaliczania na poczet kosztów pogrzebu zasiłku pogrzebowego

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 kwietnia br. Rzecznik Ubezpieczonych działając na podstawie art. 60 § 1 w związku z art. 60 § 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 z późn. zm.), z uwagi na występujące w orzecznictwie sądowym rozbieżności w wykładni prawa dotyczące możliwości zaliczenia na poczet zwrotu kosztów pogrzebu, o których mowa w art. 446 § 1 k.c. zasiłku pogrzebowego na podstawie art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353 z późn. zm.), zwrócił się z wnioskiem do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu ich rozstrzygnięcie.

Po uzyskaniu orzeczenia Sądu Najwyższego w powyżej wskazywanej sprawie, treść rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem zamieścimy na stronach internetowych Rzecznika Ubezpieczonych.


Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT