Postanowienie SN z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie części oryginalnych

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych pragnie poinformować, iż w dniu 20 czerwca 2012 r. odbyło się  posiedzenie Sądu Najwyższego w celu rozpoznania zagadnienia prawnego z wniosku Rzecznika Ubezpieczonych i udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy poszkodowany może żądać od ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ustalenia wysokości odszkodowania za szkodę w pojeździe według cen części oryginalnych bezpośrednio pochodzących od producenta pojazdu w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległy tego rodzaju części i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe. 

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Ubezpieczonych odmówił podjęcia uchwały. Na chwilę obecną nie znamy przyczyn tak podjętego rozstrzygnięcia, poznamy je po otrzymaniu postanowienia wraz z uzasadnieniem. Analizując dotychczasowe orzeczenia SN z wniosku Rzecznika Ubezpieczonych możemy jedynie domniemywać, że przyczyną wydania postanowienia o tej treści mogło być to, że rozstrzygniecie omawianej kwestii nastąpiło już w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r. (III CZP 80/11), która dotyczyła możliwości amortyzacji cen części zamiennych koniecznych do naprawy lub że brak jest rozbieżności i wątpliwości co do tego, że poszkodowany może żądać odszkodowania według cen części oryginalnych, jeżeli uszkodzeniu uległy tego rodzaju części. 

Postanowienie SN z dnia 20 czerwca 2012 r. (III CZP 85/11) wraz uzasadnieniem będzie niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Rzecznika po jego otrzymaniu. Po analizie uzasadnienia tego postanowienia Rzecznik Ubezpieczonych zaprezentuje swój szerszy komentarz w sprawie.Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT