Sprawozdanie podmiotu rynku finansowego za okres styczeń – grudzień 2017 składane Rzecznikowi Finansowemu na podstawie art.33 Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - wyjaśnienia dla podmiotów rynku finansowego

1. Złożenie sprawozdania Rzecznikowi Finansowemu jest ustawowym obowiązkiem wynikającym z art. 33. Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym:

"art. 33 Podmiot rynku finansowego corocznie, w terminie 45 dni od zakończenia roku kalendarzowego, przekazuje Rzecznikowi sprawozdanie dotyczące rozpatrywania reklamacji oraz liczby wystąpień klientów tych podmiotów na drogę postępowania sądowego w wyniku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z wolą tych klientów, z uwzględnieniem:

1) liczby reklamacji;

2) uznanych i nieuwzględnionych roszczeń, wynikających z wniesionych reklamacji;

3) informacji o wartości roszczeń zgłoszonych w pozwach i kwot zasądzonych prawomocnymi orzeczeniami sądów na rzecz klientów w okresie sprawozdawczym."

2. Definicja reklamacji wynika z art.1 ust. 2 Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym:

„2) reklamacja - wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego." W rozumieniu tej Ustawy klientem jest wyłącznie osoba fizyczna.

3. Reklamacja, a skarga. Skargą jest każde wystąpienie klienta, w tym również reklamacja, kierowane do instytucji finansowej odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez instytucję finansową lub wykonywanej przez tę instytucję działalności. Skarga jest, zatem szerszym pojęciem i dotyczy zastrzeżeń do każdej aktywności podmiotu, nie tylko do świadczonych usług i nie tylko od osób fizycznych.

4. Wypełniony formularz należy przekazać do 15 lutego 2018 r. drogą elektroniczną:

- podmioty rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego -  raporty@rf.gov.pl

- podmioty rynku bankowo-kapitałowego - sprawozdania.wbk@rf.gov.pl


Wzór formularza

 

 

 

 Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT