Zmiany dotyczące opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników oraz budynków rolniczych

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników oraz budynków rolniczych. Nowe regulacje odnoszą się do opłat za niespełnienie tego obowiązku począwszy od roku kontroli rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2012 r.

Zmianie uległ sposób naliczenia opłaty za brak ubezpieczenia. Od 1 stycznia 2012 r. kwota opłaty za brak ubezpieczenia nie jest obliczana w oparciu o średni kurs euro, lecz w oparciu o stawkę minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2012 r. wynosi 1.500 zł[1].

Podwyższone zostały kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ma to na celu ograniczenie liczby nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych do końca 2011 r. maksymalna wysokość opłaty za brak komunikacyjnego ubezpieczenia OC wynosiła równowartość w złotych polskich dla:

-  samochodów osobowych - 500 euro (ok. 2000 zł),

-  samochodów ciężarowych i autobusów - 800 euro (ok. 3200 zł),

-  pozostałych pojazdów - 100 euro (ok. 400 zł).

Od 1 stycznia 2012 r. wysokość opłaty z tytułu niespełnienia obowiązku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi dla:

-  samochodów osobowych - równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (2012 r. - 3000 zł),

-  samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów - równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (2012 r. - 4500 zł),

-  pozostałych pojazdów - równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę (2012 r. - 500 zł).

Warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną istotną zmianę, którą jest wyszczególnienie w grupie pojazdów, do której należały dotychczas samochody ciężarowe i autobusy również ciągników samochodowych. Przed nowelizacją (do 31.12.2011 r.) ciągniki samochodowe znajdowały się w grupie określanej jako „pojazdy pozostałe", dla których opłata za brak ubezpieczenia OC była określona na poziomie równowartości w złotych 100 euro, czyli ok. 400 zł. Obecnie (od 1.01.2012 r.) wynosi równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę 4500 zł.

Przypomnijmy również, że w przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nadal istnieje gradacja opłat uzależniona od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

  1)  20 % pełnej opłaty - w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni;

  2)  50 % pełnej opłaty - w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni;

  3)  100 % opłaty - w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.

W odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników oraz ubezpieczenia budynków rolniczych, od 1 stycznia 2012 r. wysokość opłaty z tytułu niespełnienia obowiązku ubezpieczenia wynosi dla:

- ubezpieczenia OC rolników - równowartość jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę (2012 r. - 150 zł);

- ubezpieczenia budynków rolniczych - równowartość jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę (2012 r. - 375 zł).[1] Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1141)

 

 Pozostałe artykuły w kategorii: Sprawy bieżące


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT