Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 21 lutego 2008 r., Sygn. akt III Ca 89/08, niepublikowany

Samochód powoda przed uszkodzeniem miał wartość 30 400zł, zaś koszt naprawy wyniósłby 26 298,84zł. Z zestawienia tych kwot wynika, iż koszt naprawy nie przewyższa wartości pojazdu przed uszkodzeniem. Nie mamy zatem do czynienia z tzw. szkodą całkowitą. 


Zaskarżonym wyrokiem z dnia 18 października 2007r. Sąd Rejonowy zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4 793,79zł z ustawowymi odsetkami od dnia 8 września 2006r., oddalił powództwo w pozostałym zakresie oraz orzekł o kosztach procesu zgodnie z zasadą stosunkowego rozdzielenia kosztów.   
    Sąd Rejonowy ustalił, że w dniu 7 lutego 2006r. doszło do kolizji, w wyniku której uszkodzeniu uległ samochód powoda marki Mitsubishi Space Star. Odpowiedzialność za skutki tego wypadku na podstawie obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych ponosi pozwana. W dniu 28 czerwca 2006r. pozwana wypłaciła powodowi odszkodowanie w kwocie  14 404,28zł, w tym 944,28zł tytułem holowania. W samochodzie powoda uszkodzeniu uległy: okładzina zderzaka, kierunkowskazy przednie, błotnik lewy, nadkole wewnętrzne prawe i lewe, wnęka koła, szyba czołowa i podkładki dystansowe, listwa ozdobna szyby czołowej, wzmocnienia słupka przedniego, drzwi przednie, poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, pierścień kontaktowy, sterownik poduszki powietrznej, przednie pasy bezpieczeństwa i ich zamki, tarcza koło przedniego lewego, półoś napędowa lewa, wahacz przedni lewy, drążek kierowniczy lewy, układ kierowniczy, pokrywa silnika, stabilizator, opona przednia lewa, reflektor przedni zespolony. Wartość samochodu powoda przed szkodą wynosiła 30 400zł, koszt naprawy uszkodzeń wraz z podatkiem VAT wynosi 26 298,84zł, zaś wartość pozostałości wynosi 12 400zł. Wartość samochodu po naprawie wynosiłaby od 24 400zł do 25 900zł.
Sąd uznał, iż żądanie odszkodowania jest zasadne na podstawie art. 822 § 1 k.c. w części tj. do kwoty 4 540zł oraz uzasadniona jest kwota  253,79zł tytułem skapitalizowanych odsetek od dnia 11 marca 2006r. do 1 września 2006r. oraz ustawowe odsetki od dnia wniesienia pozwu. Sąd uznał, iż powód nie wykazał, że naprawa jego pojazdu była ekonomicznie uzasadniona, stąd odszkodowanie winno stanowić różnicę  wartości pojazdu przed szkodą i wartości pozostałości (30400-12400=18000zł).  Pozwana wypłaciła powodowi kwotę 13 460zł tytułem odszkodowania, brakująca cześć odszkodowania stanowi zasądzoną kwotę 4 540zł z ustawowymi odsetkami od  11 marca 2006r. albowiem powód szkodę zgłosił u pozwanej w dniu 13 lutego 2006r. i świadczenie stało się wymagalne po upływie 30 dni, zgodnie z art.  817 § 1 kc.  
    Apelację od wyroku wniósł powód, wskazując jako wartość przedmiotu zaskarżenia kwotę 8046zł  i  domagając się zmiany zaskarżonego orzeczenia i zasądzenie na rzecz powoda kwoty 12 838,84zł tytułem dalszego odszkodowania z ustawowymi odsetkami od dnia 11 marca 2006r. oraz zasądzenia kosztów procesu. Powód cofnął roszczenie  co do kwoty 1832,77zł, zrzekając się w tym zakresie roszczenia.  
Powód zarzucił Sądowi I instancji naruszenie art. 233 k.p.c. poprzez dokonanie dowolnej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego i art. 231 k.p.c. poprzez nieustalenie faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy oraz art. 6 k.c. przez przyjęcie, że powód nie wykazał, iż naprawa pojazdu  była ekonomicznie nieuzasadniona, podczas gdy powód przedstawił prywatną opinię rzeczoznawcy i został przeprowadzony dowód z opinii biegłego i art. 361 § 2 k.c. przez nieuzasadnione przyjęcie ekonomicznej nieopłacalności naprawy pojazdu. Zdaniem skarżącego Sąd w sposób nieuzasadniony przyjął rozliczenie szkody metodą kasacyjną  tzw. szkody całkowitej, przyjmując do rozstrzygnięcia  wartość pojazdu z dnia likwidacji szkody, a nie z dnia wyrządzenia szkody. W tej sprawie ma zastosowanie zasada pełnego odszkodowania wyrażona w art. 361 § 2 k.c. i wysokość zasądzonego odszkodowania winna wynosić 12 838,84zł, a nie 4 793,79zł.  Powód wyliczył wysokość żądanej w apelacji kwoty jako  różnicę kwot 12 838,84zł  i 4 793,79zł (8045,05zł).
Pełnomocnik pozwanej wniósł o oddalenie apelacji i zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego.
    Sąd Okręgowy zważył, co następuje:
    Apelacja powoda musiała odnieść skutek.
    Sąd Okręgowy w całości podziela ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Rejonowy w większości pomiędzy stronami bezsporne, natomiast nie może zgodzić się z przyjętą przez ten Sąd  zasadą ustalenia wysokości odszkodowania.
Sąd Rejonowy jako podstawę ustalenia wysokości odszkodowania przyjął zasadę szkody całkowitej z naruszeniem zasady wyrażonej w art. 361 § 2 k.c.   Sąd Najwyższy   w orzeczeniu z dnia 20/02.2002r. sygn. V CKN 903/00 opubl. w OSNC 2003/1/15 stwierdził, że  jeżeli koszt naprawy samochodu jest wyższy od jego wartości przed uszkodzeniem, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do kwoty odpowiadającej różnicy wartości samochodu sprzed i po wypadku. W niniejszej sprawie jednak taka sytuacja nie miała miejsca. Z opinii biegłego, w oparciu o którą Sąd Rejonowy poczynił swoje ustalenia i której strony nie kwestionowały, wynika iż  samochód powoda przed uszkodzeniem miał wartość 30 400zł, zaś koszt naprawy wyniósłby 26 298,84zł. Z zestawienia tych kwot wynika, iż koszt naprawy nie przewyższa wartości pojazdu przed uszkodzeniem. Nie mamy zatem do czynienia z tzw. szkodą całkowitą.  Z akt sprawy nie wynika również, iż naprawa samochodu byłaby z jakichś przyczyn niemożliwa do przeprowadzenia. Żadna ze stron takich twierdzeń nie podnosiła. Stwierdzić zatem należy, iż Sąd I instancji w sposób błędny wyliczył odszkodowanie należne powodowi jako różnicę pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą a wartością pozostałości. Należy przy tym również zwrócić uwagę, iż wartość pozostałości stanowi prawie 41 % wartości pojazdu przed szkodą. W świetle powyższych ustaleń brak również podstaw do przyjęcia, tak jak to uczynił Sąd Rejonowy, iż powód nie wykazał z naruszeniem art. 6 k.c. swoich twierdzeń.
    Sąd Okręgowy, biorąc powyższe okoliczności pod uwagę na mocy  art. 386 § 1 kpc zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że na mocy art. 822 § 1 k.c. zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 8 045,05zł ponad zasądzoną przez Sąd Rejonowy kwotę 4 793,79zł, zgodnie wnioskami apelacji. O odsetkach Sąd orzekł na mocy art. 481 § 1 k.c. od daty wymagalności roszczenia, ustalonej na podstawie art. 817 § 2 k.c.
W związku z tym iż powód ograniczył swoje żądanie w apelacji Sąd  Okręgowy na mocy art. 355 § 1 k.p.c. umorzył postępowanie w pozostałej części oraz  na podstawie art. 98 kpc obciążył pozwaną wszystkimi  kosztami postępowania przez Sądem Rejonowym.  
 Na mocy art. 108 kpc w związku z art. 98 kpc  orzeczono o kosztach  postępowania odwoławczego zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT