Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 lutego 2003 roku, sygn. akt XVII Amc 6/02, niepublikowany

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie następującym po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2003 r. w Warszawie  na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Nowym Sączu na rzecz X przeciwko Międzynarodowej Korporacji Gospodarczej „I." Sp. z o.o. w T. o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone


1. uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania Międzynarodowej Korpo­racji Gospodarczej „I" Sp. z o.o. w umowach z konsumentami po­stanowień wzorca umowy o treści:

 

a) Koszty administracyjne - jest to opłata wyrażona procentowo w stosunku do wybranego zestawu kwotowego, określona na pierwszej stronie umo­wy, pobierana przez I. na obsługę i administracyjną systemu, miesięcz­nie w postaci tzw. opłaty administracyjnej lub w przypadkach zawartych w art. 15 i art. 16 Ogólnych Warunków Umowy jednorazowo w pełnej wysokości. W przypadkach zawartych w art. 15 i art. 16 Ogólnych Wa­runków Umowy wysokość tych kosztów nie może być wyższa od sumy miesięcznych rat podstawowych wpłaconych przez Członka Grupy.

b) I. Członek Grupy, któremu nie przydzielono jeszcze Towaru może wystą­pić z grupy w dowolnym czasie pod warunkiem, że nie zalega w płatno­ściach rat i powiadomi I. o swojej decyzji w formie pisemnej.     II. Członek Grupy uzyska zwrot wpłaconych rat podstawowych (bez wa­loryzacji i oprocentowania) w czasie likwidacji grupy określonej w art. 19, po potrąceniu należnych I. kosztów administracyjnych - zgodnie z art. 6 ust.7, opłaty wstępnej oraz kosztów ubezpieczeniowych. 2. zarządza opublikowanie prawomocnego wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na koszt strony pozwanej.


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT