Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 20 kwietnia 2006 r., sygn. akt II C 8/05, niepublikowany

Mając na uwadze stan zdrowia powódki, tj. fizyczny i psychiczny, bezpośrednio po wypadku i obecnie, a w szczególności ustalenie przez lekarza ortopedę uszczerbku na zdrowiu na poziomie 3 % oraz brak trwałych następstw w sferze zdrowia psychicznego, adekwatną kwotą zadośćuczynienia za doznaną krzywdę winna stanowić kwota 6.000 zł. Zatem żądanie zasądzenia z tego tytułu dalszej kwoty 20.000 zł., należało uznać za zasadne, ale częściowo, tj. do kwoty 2.400 zł. Ponad tę kwotę żądanie należało uznać za wygórowane i oddalić je.


Powódka  Kazimiera Z. w stanowisku sprecyzowanym ostatecznie w piśmie procesowym z dnia 16.05.2005 r. żądała zasądzenia od pozwanego Zakładu Ubezpieczeń kwoty 20.000 zł. tytułem zadośćuczynienia i 5.000 zł. odszkodowania oraz kosztów procesu uzasadniając to tym, że 14.09.2003 r. w wypadku drogowym, w którym uczestniczyła razem z mężem doznała uszczerbku na zdrowiu a w wyniku doznanych obrażeń jej mąż, Henryk Z. zmarł. Sprawca wypadku, Michał M.  zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC z pozwanym. Powódka zgłosiła swoje roszczenie odszkodowawcze a pozwany wypłacił jej łącznie kwotę 18.600 zł., przy czym tytułem odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po zmarłym mężu wypłacono kwotę 15.000 zł„ zaś za doznaną krzywdę 3.600 zł. Zdaniem powódki są to kwoty nieadekwatne do stopnia krzywd i cierpień doznanych przez powódkę w wypadku i odczuwalnych nadal oraz nie rekompensuje pogorszenia się stopy życiowej powódki wskutek śmierci męża. Powódka doznała nie tylko obrażeń fizycznych, na które leczyła się ortopedycznie, ale przede wszystkim urazu psychicznego spowodowanego śmiercią męża. Utrata męża wywołała u powódki depresję reaktywną i z tego powodu podjęła leczenie w Poradni Zdrowia Psychicznego, które trwa do dnia dzisiejszego. Nadto uległa znacznemu pogorszeniu sytuacja materialna powódki, bowiem znacząco zmniejszyły się dochody gospodarstwa domowego powódki. Przed śmiercią męża łączny ich dochód kształtował się w granicach 2.000 zł. a obecnie wynosi 1.080 zł. Mąż powódki wykonywał szereg prac domowych, bieżące remonty a ponadto uprawiał z powódką wspólnie działkę, z której czerpali dodatkowe korzyści.

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów postępowania. W uzasadnieniu swojego stanowiska podnosił, że pozwany uznał co do zasady odpowiedzialność, która wynika z umowy ubezpieczenia OC zawartej z właścicielem pojazdu, jednak wypłacone zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej jest adekwatne do doznanych przez powódkę cierpień fizycznych i moralnych oraz pogorszenia sytuacji życiowej powódki.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

14.09.2003 r. powódka i jej mąż, Michał Z., uczestniczyli w wypadku samochodowym, którego sprawcą był kierujący samochodem Opel Vectra. Sprawca wypadku miał zawartą z pozwanym umowę OC. Na skutek wypadku Henryk Z. zmarł a powódka doznała obrażeń ciała. Sprawca wypadku wyrokiem z dnia 17.03.2004 r. został skazany za nieumyślne spowodowanie wypadku, w którego efekcie mąż powódki zmarł. W związku z wypadkiem pozwany wypłacił powódce kwotę 3.600 zł. tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i ból oraz 15.000 zł. za pogorszenie sytuacji życiowej w związku ze śmiercią męża.

Wypłacił także kwotę 4.086,37 zł. za zakup lekarstw, okularów, koszty pobytu w sanatorium. Po wypadku powódka przez okres dwóch dni przebywała w Szpitalu w Czeladzi, gdzie rozpoznano u niej potłuczenie ogólne, zwłaszcza głowy i klatki piersiowej, grzbietu, nadciśnienie tętnicze, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w odcinku szyjnym i piersiowym. Powódka kontynuowała leczenie w Poradni Ortopedyczno - Urazowej w miejscu zamieszkania, gdzie rozpoznano u niej dodatkowo   skręcenie barku   prawego , skręcenie kręgosłupa w odcinku szyjnym, stłuczenie kolana lewego. Wizyty kontrolne miały miejsce w październiku i listopadzie 2003 r. a następnie w grudniu 2004 r. Obecnie powódka nadal odczuwa bóle w odcinku szyjnym kręgosłupa, kolana prawego, w klatce piersiowej i rozpoznano u niej pourazowy zespół bólowy prawej połowy klatki piersiowej po przebytym stłuczeniu, przebyte stłuczenie kolana lewego, co stanowi 3 % procentowego uszczerbku  Powódka pozostaje pod opieką lekarza psychiatry, do którego zgłosiła się z objawami zniechęcenia, rezygnacji życiowej , stałego niepokoju, zniechęcenia, stałym niepokojem, bezsennością. Obecnie niektóre objawy zmniejszyły natężenie. Zgodnie z zaleceniem lekarza,  powódka nadal powinna zażywać leki antydepresyjne. Obecnie u powódki nie występuje depresja, czy też wstrząs psychiczny po wypadku. W związku z wypadkiem w sferze zdrowia psychicznego nie nastąpił u powódki trwały uszczerbek na zdrowiu. Aktualnie powódka jest dobrym stanie psychicznym, zdradza jedynie charakterystyczne objawy dla wieku, czyli labilność   emocjonalną i rozwlekłość myślenia. Niewątpliwie strata osoby bliskiej, męża, wywołała u niej silny wstrząs psychiczny, którego następstwem było wystąpienie objawów przedłużonych zaburzeń adaptacyjnych, które można definiować jako depresję reaktywną czy też reakcję żałoby . Powódka do wypadku mieszkała z mężem i ich wspólny dochód wynosił około 2.000 zł miesięcznie. Obecnie mieszka sama, opłaca czynsz za mieszkanie w kwocie 450 zł. miesięcznie, za energię elektryczną i gaz 50 zł. co dwa miesiące. Na zakup lekarstw na uspokojenie i nadciśnienie wydatkuje około 100 zł. miesięcznie, przy czym, na nadciśnienie chorowała już przed wypadkiem. Po wypadku powódka zrezygnowała z ogródka działkowego, który uprawiała z mężem, albowiem przypominał jej zmarłego męża. Powódka i jej mąż uprawiali tam owoce, warzywa, kwiaty i obecnie produkty te powódka musi kupować. Przed wypadkiem mąż powódki pomagał jej w domu, gotował, sprzątał. Obecnie  powódka prosi inne osoby, by umyły jej okna w mieszkaniu. Po wypadku powódka przeprowadziła remont mieszkania, na który wydatkowała około 18.000 zł. z kwoty 24.000 zł, które otrzymała od pozwanego po wypadku. Powódka korzysta z pomocy córki Ewy N., która zaopatruje ją w warzywa, mięso, jajka. Zdarza się też, że powódka otrzymuje od córki Ewy N. pieniądze w kwocie 100 do 200 zł. Do wypadku powódka i jej mąż często wyjeżdżali za miasto własnym samochodem, robili razem zakupy, przy czym prawo jazdy miał tylko mąż powódki. Obecnie powódka musi korzystać z autobusów lub zawożą ją członkowie rodziny własnym samochodem.

Sąd zważył, co następuje:

Odpowiedzialność pozwanego za skutki wypadku z 13.09.2003 r. w związku z łączącą sprawcę wypadku i pozwanego umową OC, nie budzą wątpliwości, zresztą pozwany tej odpowiedzialności nie kwestionował i po zgłoszeniu wypadku wypłacił powódce pewne kwoty pieniężne. Pozwany wypłacił powódce między innymi odszkodowanie w kwocie 15.000 zł. z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej powódki w związku ze śmiercią jej męża oraz 3.600 zł. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Mając na uwadze stan zdrowia powódki, tj. fizyczny i psychiczny, bezpośrednio po wypadku i obecnie, a w szczególności ustalenie przez lekarza ortopedę uszczerbku na zdrowiu na poziomie 3 % oraz brak trwałych następstw w sferze zdrowia psychicznego, adekwatną kwotą zadośćuczynienia za doznaną krzywdę winna stanowić kwota 6.000 zł. Zatem żądanie zasądzenia z tego tytułu dalszej kwoty 20.000 zł., należało uznać za zasadne, ale częściowo, tj. do kwoty 2.400 zł. Ponad tę kwotę żądanie należało uznać za wygórowane i oddalić je.

Sąd uznał za zasadne, i to w całości, żądanie zasądzenie kwoty 5.000 zł. odszkodowania z tytułu pogorszenia jej sytuacji życiowej. Niewątpliwie w związku ze śmiercią męża sytuacja materialna uległą znacznemu pogorszeniu. Na powódkę spadł bowiem całkowity ciężar utrzymania mieszkania, powódka w związku z rezygnacją z działki ogrodniczej, nie może korzystać z owoców, warzyw, które uprawiała razem z mężem i musi je obecnie kupić. W związku z aktualną sytuacją finansową powódka korzysta z pomocy finansowej córki, która dostarcza jej mięso, jaja, warzywa a nawet przekazuje jej pieniądze. Wypłacona dobrowolnie kwota 15.000 zł. jest w ocenie Sądu nieadekwatna do pogorszenia sytuacji życiowej powódki. Ustalenie kwoty 20.000 zł. tytułem odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej należy zatem uznać za w pełni uzasadnione.

Zasadne jest wniosek powódki w przedmiocie zasądzenia odsetek ustawowych, przy czym od zasądzonego zadośćuczynienia odsetki należą się od daty wyrokowania, zaś od odszkodowania od daty wypłaty przez pozwanego kwoty 15.000 zł., tj. od 9.06.2004 r.

Powódce należy się również zwrot kosztów postępowania, tj. zwrot kosztów sądowych oraz koszty zastępstwa adwokackiego od wartości zasądzonego roszczenia.

Podstawą prawną rozstrzygnięcia były normy artykułów: 445 § 1 k.c, 446 § k.c, 481 § 1 k.c, 100 k.p.c.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT