Jak postępować, gdy uczestniczymy w wypadku drogowym?

Podstawowym obowiązkiem osoby uczestniczącej w wypadku jest:

- zapewnienie pomocy medycznej osobom poszkodowanym;

- niezwłoczne zawiadomienie Policji, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach oraz gdy zachodzi przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo (nie ma obowiązku wzywania Policji w przypadku drobnych szkód, w których nie ma osób rannych);

- podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;

- zapobieżenie, w miarę możliwości, zwiększeniu się  szkody;

- zabezpieczenie mienia osób poszkodowanych;

- udzielenie pozostałym uczestnikom zdarzenia informacji, pozwalających na personalną identyfikację uczestników wypadku oraz ustalenie zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody.

Obowiązek dostarczenia do zakładu ubezpieczeń dowodów dotyczących wypadku ciąży zarówno na sprawcy szkody (kierujący, posiadacz pojazdu), jak i na osobie zgłaszającej roszczenie odszkodowawcze (poszkodowany).

Bardzo ważne dla przebiegu całej procedury odszkodowawczej jest staranne zgromadzenie dowodów już na miejscu wypadku. Leży to szczególnie w interesie osoby poszkodowanej. Dlatego też osoba zgłaszająca roszczenie odszkodowawcze powinna w szczególności zadbać o :

1) spisanie odpowiednio sformułowanego oświadczenia sprawcy szkody; powinno ono zawierać:

- dane personalne kierującego pojazdem, a jeśli nie jest on jednocześnie posiadaczem, także dane posiadacza tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, numer prawa jazdy;

- dane dotyczące pojazdów biorących udział w zdarzeniu (marka i model, numer rejestracyjny);

- obszerny opis okoliczności zdarzenia;

- możliwy do ustalenia na miejscu zdarzenia wykaz uszkodzeń pojazdów uczestniczących w wypadku;

- szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia;

a można skorzystać z druku zamieszczonego na naszej stronie internetowej

https://rf.gov.pl/files/853__383__Ubezpieczenia_gospodarcze__ubezpieczenia_komunikacyjne__na_zycie__mienia_.pdf

2) spisanie danych ewentualnych świadków zdarzenia; najlepiej jest spowodować, by złożyli oni swe podpisy na oświadczeniu sprawcy szkody;

3) bardzo pomocne jest wykonanie zdjęć pojazdów bezpośrednio po wypadku, zanim zostaną przemieszczone w inne miejsce, tzn. tak, jak  stały po zatrzymaniu.

W przypadku gdy osoba, którą wskazujemy jako sprawcę szkody, nie zgadza się z naszym stanowiskiem, albo gdy odmawia lub utrudnia nam zebranie niezbędnych dowodów w sprawie wypadku - należy wezwać policję.

Odpowiedź na pytanie przygotowała Małgorzata Więcko - Tułowiecka, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT