Jakie są kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Osoba, która pomimo obowiązku nie zawarła umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego, jest obowiązana wnieść opłatę (karę). Wysokość kary w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za niespełnienie powyższego obowiązku, począwszy od roku kontroli rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2012 r. stanowi równowartość:

a)  samochody osobowe - dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę,

b)  samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy  - trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c)  pozostałe pojazdy - jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Warto pamiętać, iż w przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

1)  20 % opłaty w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni,

2)  50 % opłaty w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni,

3)  100 % opłaty w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.

Jeżeli podmiot kontrolowany nie przedstawi dokumentów świadczących o tym, że okres, w którym nie posiadał ubezpieczenia jest krótszy niż 14 dni, nakładana jest kara w pełnej wysokości.

Wysokość opłat za dany rok podawana jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do publicznej wiadomości do dnia 3 stycznia każdego roku. Kwoty wyliczane w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia zaokrągla się do pełnych 10 zł. W 2012 r. podstawą wyliczenia wysokości kary jest minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.500 zł.

Natomiast do końca 2011 r. maksymalna wysokość opłaty za brak ubezpieczenia OC komunikacyjnego wynosiła równowartość w złotych polskich 500 euro - dla samochodów osobowych, 800 euro - dla samochodów ciężarowych i autobusów, natomiast 100 euro dla pozostałych pojazdów.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ustala przynależność pojazdów do kategorii osobowe, ciężarowe lub inne kierując się przepisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Opłata (kara) za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego jest wnoszona na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jeżeli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny otrzyma od podmiotu kontrolującego informację, że kierujący pojazdem nie przedstawił dowodu ubezpieczenia OC komunikacyjnego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wzywa osobę wskazaną w tym zawiadomieniu do uiszczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, opłaty (kary) albo do przedstawienia dokumentów potwierdzających w roku kontroli zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego. W przypadku przedstawienia odpowiednich dokumentów opłaty nie pobiera się.

Wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski, uzupełnień dokonał Tomasz Młynarski, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT