W jaki sposób i do jakiej wysokości zakład ubezpieczeń realizuje wypłaty odszkodowań z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w wyniku zawartej z nim ugody lub na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Taka konstrukcja przepisu zakłada pewną uznaniowość po stronie zakładu ubezpieczeń, co oznacza, że ubezpieczyciel po zbadaniu zasadności roszczenia może postąpić na kilka sposobów, tj.:


  • w drodze uznania zaspokoić roszczenie w pełnej wysokości określonej przez poszkodowanego,
  • w drodze uznania zaspokoić roszczenie tylko w części,
  • oddalić roszczenie w całości,
  • zaspokoić roszczenie na podstawie ugody; w takich przypadkach, biorąc pod uwagę kompromisowy (z ustępstwami obu stron) charakter ugody, roszczenia zaspokajane są zwykle tylko w części,
  • zaspokoić roszczenie na podstawie orzeczenia sądowego; tutaj poziom zaspokojenia roszczenia zależał będzie od orzeczenia sądu, który przy orzekaniu będzie brał pod uwagę całość okoliczności w konkretnej sprawie.


Trzeba pamiętać, że w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej kierującego, nie wyżej jednak niż do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia. W art. 36 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK określono, iż suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych

- w odniesieniu do umów zawieranych w okresie od dnia 11 grudnia 2009 r. do dnia 10 czerwca 2012 r.:

a)  w przypadku szkód na osobie - 2.500.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,

b) w przypadku szkód w mieniu - 500.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

- począwszy od dnia 11 czerwca 2012 r. suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

a)  w przypadku szkód na osobie - 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,

b)         w przypadku szkód w mieniu - 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych- ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody. Ponadto, zgodnie z w/w przepisem, za szkody spowodowane w państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego zakład ubezpieczeń odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, nie niższej jednak niż sumy wskazane powyżej.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT