W którym dokładnie momencie posiadacz pojazdu zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

1)  najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych (ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu);

2)  przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów wolnobieżnych oraz pojazdów historycznych;

3)  przed przekroczeniem granicy, w przypadku gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym zarejestrowanym za granicą w państwie, które nie należy do tzw. Porozumienia Wielostronnego, nie posiada ważnej Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego;

4)  przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, które nie zostały zarejestrowane;

5)  przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów wolnobieżnych oraz pojazdów historycznych, które nie zostały dopuszczone do ruchu;

6)  najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w związku z nieuruchomieniem klauzuli prolongacyjnej (czyli nie zawarciem kolejnej umowy z mocy samego prawa, w sytuacji gdy dotychczasowa umowa została wypowiedziana nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który była zawarta, albo gdy nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy, w końcu zaś - w przypadku przeniesienia prawa własności pojazdu wraz z umową ubezpieczenia zawartą począwszy od dnia 11 lutego 2012 r. - gdy zakończył się okres na który została ona zawarta);

7) najpóźniej w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy ubezpieczenia granicznego lub wygaśnięcia okresu ważności Zielonej Karty podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także rozwiązania się dotychczasowej umowy ubezpieczenia po przejściu lub przeniesieniu prawa własności pojazdu mechanicznego;

8) najpóźniej w dniu rozwiązania dotychczasowej umowy w związku z jej wypowiedzeniem;

9) najpóźniej w dniu odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy zawartej na odległość.


Wprowadzenie pojazdu do ruchu należy rozumieć - stosownie do przepisów Prawa o ruchu drogowym - jako wprowadzenie pojazdu na drogę publiczną, w strefę zamieszkania lub w strefę ruchu Za drogę rozumie się wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. Do dróg publicznych zaliczamy drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Strefa zamieszkania to natomiast obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi, zaś strefa ruchu - obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi (drogi wewnętrzne są z kolei definiowane jako drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg).


Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zawierana przed rejestracją pojazdu, posiadacz pojazdu, na żądanie zakładu ubezpieczeń, jest obowiązany przedstawić zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego tego pojazdu lub wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej z konieczności uzyskania homologacji na dany pojazd mechaniczny. Jeżeli jednak pojazd taki w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy nie został zarejestrowany, każda ze stron może odstąpić od umowy, powiadamiając o tym na piśmie drugą stronę umowy.


Należy też pamiętać, iż w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, którego posiadacz wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu.


Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski, uzupełnień dokonał Tomasz Młynarski, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT