Czy istnieją takie rodzaje działalności gospodarczej dla których ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe?

Tak, w Polsce istnieje kilkadziesiąt zawodów bądź rodzajów działalności gospodarczej, których wykonywanie wiąże się z prawnym obowiązkiem posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wymóg taki stawiany jest najczęściej w zawodach wymagających specjalistycznej wiedzy, których wadliwe wykonywanie może narazić klientów na dotkliwe szkody. W naszym kraju ubezpieczenie OC muszą posiadać m.in. zarządcy nieruchomości, zakłady opieki zdrowotnej, biura turystyczne, brokerzy, rzeczoznawcy majątkowi, inżynierowie budownictwa i architekci, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, doradcy podatkowi, komornicy sądowi, rzecznicy patentowi, organizatorzy imprez masowych, detektywi. Dokładne zasady obowiązkowego OC zawodowego, a więc zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela, wysokość sumy gwarancyjnej, wyłączenia odpowiedzialności, regulują przepisy prawa - odpowiednie ustawy i rozporządzenia mające zastosowanie do poszczególnych zawodów i rodzajów działalności gospodarczej. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC powstaje zazwyczaj nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania określonych czynności zawodowych lub działalności gospodarczej. Pamiętajmy, że to przepisy prawa zawsze wskazują do jakiej kwoty ubezpieczyciel zobowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną w związku z wykonywanym zawodem lub prowadzeniem działalności gospodarczej.


Odpowiedź na pytanie przygotował Tomasz Młynarski, starszy specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT