Uroczystość wręczenia nagród w XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową

11 czerwca 2014 r., w siedzibie Rzecznika Ubezpieczonych, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

Konkurs został zainicjowany w 1998 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych. Tematyka prac konkursowych w pierwszej edycji dotyczyła głównie ochrony konsumenta na polskim rynku ubezpieczeń. Od 2000 r. organizatorami Konkursu w nowej, rozszerzonej formule są: Rzecznik Ubezpieczonych, który sprawuje opiekę merytoryczną i organizuje prace jury, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, wspierająca konkurs od strony organizacyjnej, w szczególności poprzez pozyskiwanie środków na nagrody i organizację dla laureatów staży w zakładach ubezpieczeń, powszechnych towarzystwach emerytalnych i innych instytucjach rynku ubezpieczeniowego oraz „Gazeta Ubezpieczeniowa”, która jest medialnym patronem tego przedsięwzięcia. Promuje ona ideę konkursu, szeroko relacjonując przebieg prac Jury, a także drukując na swoich łamach fragmenty nagrodzonych prac. W trzynastu edycjach Konkursu zgłoszonych zostało ponad 550 prac, z czego nagrodzono i wyróżniono ponad 215.

Do XIII edycji Konkursu wpłynęło łącznie 57 prac, a Konkurs swoim zakresem objął cztery kategorie prac: doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplomowe.


Prace konkursowe pochodziły z wielu ośrodków akademickich. Były to m.in.: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Szczeciński, UKSW w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Akademia Finansów i Biznesu Vistula.

Jury, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, a także praktyków, oceniało prace w odrębnych kategoriach.

Jury, pod przewodnictwem dr. Stanisława Rogowskiego, przyznało trzy nagrody w kategorii prac doktorskich, cztery w kategorii prac magisterskich, trzy w kategorii prac licencjackich oraz cztery w kategorii prac podyplomowych. Dodatkowo Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Przewodniczący Jury, Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego „Pro Motor” oraz Związek Banków Polskich  przyznali indywidualne wyróżnienia, za prace, które osiągnęły wysoki poziom punktacji i zawierały interesujące ujęcie ważnej problematyki.

W kategorii prac doktorskich kolejno zajęli:

I miejsce - dr Paweł Prędkiewicz za pracę pt. „Prywatne ubezpieczenia jako źródło finansowania opieki zdrowotnej". Promotorem pracy jest Dr hab. Jacek Uchman. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

II miejsce - dr Beata Dubiel za pracę pt. „Profilaktyka i kompensacja skutków ryzyka ekologicznego jako zadania gminy w świetle zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Elżbieta Lorek. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,

III miejsce - dr Agnieszka Pawłowska za pracę pt. „Ubezpieczenie business interruption jako instrument zarządzania ryzykiem małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Aurelia Bielawska. Praca została napisana na Uniwersytecie Szczecińskim.

W kategorii prac magisterskich kolejno zajęli:

I miejsce - mgr Jagoda Cybińska za pracę pt. „Zastosowanie medycznych kont oszczędnościowych w finansowaniu opieki zdrowotnej - doświadczenia międzynarodowe". Promotorem pracy jest Dr Krzysztof Łyskawa. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,

II miejsce - mgr Angelika Zakrzewska za pracę pt. „Świadomość ubezpieczeniowa i jej znaczenie w rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce". Promotorem pracy jest Dr Marcin Kawiński. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej.

III miejsce (2 prace ex aequo) - mgr Monika Ornowska za pracę pt. „Rzecznik Ubezpieczonych jako instytucja reprezentująca konsumenta na rynku ubezpieczeń w opinii respondentów województwa warmińsko-mazurskiego". Promotorem pracy jest Dr Sylwia Pieńkowska - Kamieniecka. Praca została napisana na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Praca uzyskała także wyróżnienie Rzecznika Ubezpieczonych

oraz

mgr Tomasz Kręciewski za pracę pt. „Analiza komparatywna inwestowania w fundusze inwestycyjne i polisy z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi". Promotorem pracy jest Dr Monika Wyrzykowska - Antkiewicz. Praca została napisana w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

W kategorii prac licencjackich kolejno zajęli:

I miejsce - Agata Kasnowska za pracę pt. „Dopuszczalność zastosowania testów genetycznych w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego w Polsce i innych krajach UE". Promotorem pracy jest Dr Magdalena Osak. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

II miejsce - Krzysztof Janek za pracę pt. „Zarządzanie zmianą społeczną na przykładzie systemu emerytalnego w Chile". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej,

III miejsce - Marta Gumna za pracę pt. „Definiowanie chorób w ubezpieczeniu na wypadek poważnego zachorowania". Promotorem pracy jest Dr Magdalena Osak. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W kategorii prac podyplomowych kolejno zajęli:

I miejsce - Barbara Kornacka za pracę pt. „Formalno - prawne kryteria zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała, uszczerbki na zdrowiu oraz z tytułu śmierci najbliższego członka rodziny". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Romuald Holly. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej,

II miejsce (2 prace ex aequo) - Barbara Foczpaniak za pracę pt. „Jednolity Europejski System Ubezpieczeń Zdrowotnych - ocena realności koncepcji". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Romuald Holly. Praca została napisana na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

oraz

Elżbieta Syropiatko za pracę pt. „Czynniki wpływające na kontynuację umów ubezpieczeń komunikacyjnych (osoby fizyczne/samochody osobowe)". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej,

III miejsce - Dorota Szcząchor za pracę pt. „Ubezpieczenie Areocasco z uwzględnieniem specyfiki ubezpieczeń lotniczych będących zabezpieczeniem statków powietrznych w leasingu". Promotorem pracy jest Prof. dr Roman Fulneczek. Praca została napisana w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Ponadto Przewodniczący Jury, Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego "ProMotor" a także Związek Banków Polskich przyznali wyróżnienia.

Wyróżnienie Przewodniczącego Jury otrzymała Pani Weronika Domagała za pracę licencjacką pt. „Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Kazimierz Ortyński. Praca została napisana na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym w Radomiu.

Wyróżnienie Prezesa Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej otrzymała Pani doktor Aneta Olędzka za pracę doktorską pt. „Utrata możliwości korzystania z pojazdu a odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Inetta Jędrasik – Jankowska. Praca została napisana na Uniwersytecie Warszawskim.

Wyróżnienie Stowarzyszenia dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego "ProMotor" otrzymała Pani mgr Magdalena Zofia Ciupak za pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu mechanicznego”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Jadwiga Pazdan. Praca została napisana na UKSW w Warszawie.

Wyróżnienie Związku Banków Polskich otrzymał Pan Jakub Kopiński za pracę licencjacką pt. „Rynek usług bancassurance w Polsce i Niemczech – analiza porównawcza”. Promotorem pracy jest Dr Joanna Rutecka. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej.

Na uroczystość wręczenia nagród przybyli laureaci wraz z promotorami, członkowie Jury, przedstawiciele instytucji i firm wspierających Konkurs. Przybyli goście zostali uroczyście powitani przez organizatorów Konkursu.

O wręczenie dyplomów i nagród zostali poproszeni poszczególni przedstawiciele sponsorów i instytucji wspierających Konkurs. Każdy laureat otrzymał również nagrody książkowe, ufundowane przez wydawnictwa branżowe: Wydawnictwo C.H. BECK i Wydawnictwo Poltext.

Spotkanie było doskonałą okazją do poznania się laureatów i ich promotorów z organizatorami i sponsorami Konkursu, co mamy nadzieję, będzie owocne dla wszystkich i stworzy okazję do podjęcia przez nich współpracy.

Uroczystość, która przebiegała w przyjemnej i serdecznej atmosferze, zakończyły gratulacje i symboliczna lampka szampana.

Zdjęcia z uroczystości do pobrania w oryginalnym rozmiarze

 


PATRONAT

INSTYTUCJE I FIRMY WSPIERAJĄCE XIII EDYCJĘ KONKURSU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT