Regres w przypadku odpowiedzialności solidarnej

 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawa-Praga w Warszawie, sygn. akt IV Ca 447/06, niepublikowany

  Odpowiedzialność powoda jako pracodawcy wobec poszkodowanych funkcjonariuszy policji oraz sprawcy szkody za szkodę doznaną przez poszkodowanych w wypadku funkcjonariuszy policji jest odpowiedzialnością in solidum przy czym źródłem odpowiedzialności sprawcy wypadku komunikacyjnego jest czyn niedozwolony, a powoda jako pracodawcy przepisy szczególne.


 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 roku, sygn. akt I C 517/06, niepublikowany

  Zgodnie z art. 441 & 3 k.c. ten, kto naprawił szkodę, za którą jest odpowiedzialny mimo braku winy, ma zwrotne roszczenie do sprawcy, jeżeli szkoda powstała z winy sprawcy. Innymi słowy roszczenie to będzie uzasadnione tylko w stosunku do takiego sprawcy, którego odpowiedzialność wywodzi się z czynu niedozwolonego (w odróżnieniu od odpowiedzialności ubezpieczyciela, którego odpowiedzialność opiera się ze stosunku ubezpieczenia) oraz będzie przysługiwało każdemu podmiotowi, który był zobowiązany do świadczenia mimo braku winy, a więc również na podstawie przepisów o charakterze szczególnym.


 • wyrok SN z dnia 1970.12.02 II CR 542/70 OSNC 1971/9/153
  Zgodnie z art. 441 § 1 k.c. odpowiedzialność kilku sprawców szkody jest solidarna. W przeciwieństwie przy tym do art. 137 § 1 k.z., który dopuszczał udowadnianie, kto w jakim stopniu przyczynił się do wywołania szkody, obecnie obowiązujący przepis nie przewiduje wyjątków od zasady solidarnej odpowiedzialności kilku osób, które wyrządziły szkodę czynem niedozwolonym. Nie jest wiec dopuszczalne dowodzenie wobec poszkodowanego, że jedna z tych osób przyczyniła się do szkody w mniejszym stopniu niż inna.

 • uchwała SN z dnia 1972.10.10 III CZP 6/72 OSNC 1973/6/95
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych może domagać się w postępowaniu sądowym od sprawcy czynu, który spowodował wypłatę zasiłku z tytułu czasowej niezdolności do pracy, zwrotu wypłaconej kwoty.

 • uchwała SN z dnia 1975.07.31 III CZP 50/75 OSNC 1976/4/79
  Zakład pracy, który wypłacił swemu pracownikowi świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, nie może z dniem 1.I.1975 r. dochodzić w trybie regresu zwrotu wypłaconych świadczeń od pracownika innego zakładu pracy, który wyrządził szkodę przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, choćby wniósł powództwo przed dniem 1.I.1975 r., lecz sprawa nie została przed tą datą prawomocnie zakończona.

 • wyrok SN z dnia 1977.06.28 I CR 185/77 OSNC 1978/10/174
  Skarb Państwa, wypłacający funkcjonariuszowi MO lub jego rodzinie odszkodowanie na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej (Dz.U. Nr 53, poz. 345), jest upoważniony do zwrotnego dochodzenia świadczeń od sprawcy szkody.

 • uchwała SN z dnia 1994.03.25 III CZP 5/94 OSNC 1994/7-8/145
  W sytuacji, gdy wypadek przy pracy był jednocześnie wypadkiem powodującym szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, objętą ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy i kierowców tych pojazdów na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 1989 r. w sprawie ubezpieczeń ustawowych komunikacyjnych (Dz. U. Nr 18, poz. 100 ze zm.), zakładowi pracy, który wypłacił poszkodowanemu jednorazowe odszkodowanie stosownie do art. 9 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach przysługujących z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jedn. tekst: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.), nie przysługuje roszczenie do zakładu ubezpieczeń o zwrot równowartości spełnionego świadczenia.

 • uchwała SN z dnia 2001.04.27 III CZP 5/01 OSNC 2001/11/161
  Kasie chorych oraz publicznemu samodzielnemu zespołowi opieki zdrowotnej nie przysługuje w stosunku do sprawcy szkody, wyrządzonej czynem niedozwolonym na osobie ubezpieczonej, roszczenie o zwrot poniesionych przez nich kosztów leczenia.

 • wyrok SN z dnia 2001.11.29 V CKN 477/00 OSNC 2002/7-8/103
  Osoba trzecia, która na podstawie wydanego przeciwko niej wyroku spłaciła wierzyciela, może w procesie regresowym domagać się zwrotu kosztów procesu poniesionych przez nią w sprawie, w której ten wyrok był wydany, a także zwrotu uiszczonych odsetek.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT