Odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku ubezpieczeniowym

 • Wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia30 listopada 2009 roku, sygn. akt I C 1541/08, niepublikowany

  W ocenie Sądu w okolicznościach sprawy okoliczności o których powód nie poinformował pozwanej we wniosku o zawarcie ubezpieczenia AC stanowią raczej okoliczności mogące mieć wpływ na wysokość składki, a nie takie które wpływają na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku objętego umową. Uprzednia tzw. szkodowość w ramach poprzednich ubezpieczeń pojazdów, w tym w zakresie szkód dotyczących kradzieży pojazdów, nie może mieć, zdaniem Sądu, wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa kolejnej szkody, w tym przypadku kolejnej kradzieży. Stąd też, co trzeba w niniejszej sprawie podkreślić, jakkolwiek historia poprzednich ubezpieczeń powoda ma niewątpliwie ekstraordynaryjny charakter, to jednak w powyższym zakresie Sąd jest związany treścią skazujących wyroków „Sądu karnego", wykluczających udział powoda w zaistniałych zdarzeniach ubezpieczeniowych. Tymczasem ubezpieczyciel pomimo niewypełnienia przez powoda rubryki wniosku o przebiegu poprzednich ubezpieczeń zawarł z nim umowę ubezpieczenia, jednocześnie mimo takiej możliwości nie podjął nawet próby zweryfikowania tychże informacji zgodnie z § 9 ust3, i to pomimo tego, iż w trakcie ubezpieczenia dwukrotnie likwidował szkodę w oparciu o przedmiotową umowę.


 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2000 r., sygn. akt II CKN 895/98, niepublikowany

  Przyjęcie przez zakład ubezpieczeń w trybie art. 815 § 1 k.c. nieprawdziwych informacji, nawet wielokrotnie, nie niweczy obowiązku ubezpieczającego podawania prawdziwych odpowiedzi na zapytania i nie pozbawia zakładu ubezpieczeń praw do wyciągnięcia z tego faktu konsekwencji prawnych z art. 815 § 3 k.c. lub ogólnych warunków ubezpieczenia. 


 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2003 r., sygn. akt I CK 168/02, niepublikowany

  Sprzeczne z art. 815 § 3 k.c. byłoby postanowienie umowy, przewidujące utratę przez ubezpieczającego prawa do świadczenia w razie zatajenia okoliczności, która nie ma wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku.


 • Wyrok z dnia 18 sierpnia 2005 r. sąd apelacyjny w Białymstoku I ACa 384/05 OSAB 2005/3/7, OSA 2006/4/11
  Art. 815 § 3 k.c. nakłada na zakład ubezpieczeń tylko obowiązek wykazania, że kontrahent podał niezgodnie z prawdą okoliczności, o które zapytywał we wniosku. Przeprowadzenie tego dowodu prowadzi do uwolnienia go od odpowiedzialności, chyba że ubezpieczający wykaże, że okoliczności te nie mają wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku objętego umową.

 • Wyrok z dnia 22 maja 2002 r. Sąd Najwyższy I CKN 70/00 Wokanda 2003/3/7
  1. Sprzeczne z art. 815 § 3 k.c. byłoby postanowienie umowy, przewidujące utratę przez ubezpieczającego prawa do świadczenia w razie zatajenia okoliczności, która nie ma wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku.

  2. Przepis art. 815 § 3 k.c. nie wyłącza dopuszczalności umownego zastrzeżenia możliwości zmniejszenia świadczenia. W sytuacji, gdy ubezpieczający, w wyniku podania nieprawdziwych danych uzyskuje ulgę w wysokości składki, możliwość obniżenia świadczenia ubezpieczeniowego, stosownie do płaconej niższej składki, nie sprzeciwia się także zasadom słuszności.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT