Elżbieta Berling Łapińska, Aleksander Daszewski - Ubezpieczenia turystyczne w pigułce - czyli jak miło, przyjemnie i bezpiecznie spędzić urlop

Sezon urlopowy dopiero się zaczyna. Niektórzy z nas, tak jak przed rokiem, zdecydują się wyjechać na letni wypoczynek korzystając z usług biur podróży. Natomiast inni, czy to z powodów czysto finansowych czy z upodobania do indywidualnego spędzania wakacyjnego czasu wybiorą tzw. wyjazdy prywatne. I jedni i drudzy pragną swój urlop spędzić miło, przyjemnie i bezpiecznie. Optymalnemu wyborowi bezpiecznej formy wakacyjnego wypoczynku sprzyja szeroka oferta ubezpieczeń turystycznych polskiego rynku ubezpieczeniowego. Nie należy jednak zapominać o tym, ze w nadchodzącym okresie urlopowym sytuacja ewentualnego klienta biura podrózy czy potencjalnego właściciela ubezpieczeniowej polisy turystycznej jest nieco inna niż w latach poprzednich.

Dlaczego i co się zmieniło w sytuacji polskiego turysty?

Głównie dlatego, że od 1 maja 2004r. Polska jest członkiem Unii Europejskiej i od tego czasu Polaków w UE obejmują już przepisy unijne - czyli zagwarantowany dyrektywami UE zakres opieki zdrowotnej oraz wzajemne sankcjonowanie przez wszystkie kraje członkowskie wspólnoty polis komunikacyjnego ubezpieczenia OC wystawionych w państwach wspólnoty. Dlatego też, podrózując po państwach takich jak : Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstain, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy nie potrzebujemy już Zielonej Karty. Podobnie w Chorwacji, Islandii, Lichtenstainie, Norwegii i Szwajcarii - wystarczy polskie OC. Natomiast na terytoriach Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rumuni, Serbii i Czarnogóry, Tunezji, Turcji i Ukrainy wykup zielonej karty jest konieczny. Ponadto b ędziemy mogli korzystać w UE z pomocy medycznej i takich samych usług, jakie bezpłatnie przysługują obywatelom danego kraju członkowskiego. Można więc będzie liczyć na pomoc ograniczoną do poziomu bezpłatnego lecznictwa w danym państwie, a dokładne reguły pokrycia kosztów naszego leczenia na terytoriach UE reguluje prawo krajowe państwa w którym będziemy poddawani leczeniu. W świetle takich uregulowań prawa wspólnotowego początkowo niektórzy przewidywali zbliżający się koniec ubezpieczeń turystycznych a szczególnie - ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą na terytorium unijnym. Analizując całość zagadnienia należy stwierdzić, że nie jest to do końca prawdą gdyż istnieje szereg niekiedy poważnych ograniczeń z którymi w zakresie ochrony zdrowotnej oferowanej przez publiczną służbę zdrowia, z którymi potencjalny poszkodowany może się spotkać.

 • po pierwsze, na co zwróciliśmy uwagę powyżej, zakres ochrony w państwach unijnych jest oferowany w bardzo zróżnicowanym standardzie, a polski obywatel za granicą będzie otrzymywał zakres świdczeń medycznych jaki jest przewidywany dla obywatela państwa zdarzenia.
 • po drugie także zwrócić uwagę, iż prawo unijne mówi o prawie do opieki zdrowotnej i udzielaniu tzw. świadczeń koniecznych w natychmiastowych sytuacjach, co powoduje, że nie wszystkie sytuacje zagrożenia zdrowia będą objęte ochroną w ramach pomocy publicznej.
 • po trzecie w ramach zabezpieczenia społecznego nie wszystkie usługi medyczne są pokrywane przez ubezpieczenie zdrowotne - w większości krajów unijnych są pobierane dodatkowe koszty nierefundowane z kasy publicznej. Są to zazwyczaj częściowe opłaty za usługi medyczne czy inne opłaty pośrednio związane z leczeniem np. koszty związane z przewozem karetką pogotowia ratunkowego w niektórych przypadkach, koszt niektórych medykamentów, opłatę za pokój o wyższym standarcie w szpitalu czy też koszty żywienia szpitalnego.
 • po czwarte, co jest z punktu widzenia potencjalnego poszkodowanego wyjatkowo istotne problematycznym pozostaje również fakt, iż prawo unijne pozostawia istotną lukę w kwestii transportu poszkodowanego do miejsca zamieszkania lub miejsca dalszego leczenia co może poszkodowanym nastręczać daleko idących trudności finansowych.
 • po piąte trzeba także zaznaczyć, iż na niektóre usługi w publicznej służbie zdrowia okres oczekiwania pozostaje wyjątkowo długi. Służba zdrowia niektórych państw unijnych nie jest w pełni wydolna i oczekiwanie na jej reakcje są podobne do polskich realiów. Podobnie sytuacja wygląda w bloku najnowszych członków Unii, gdzie publiczna służba zdrowia pozostawia wiele do życzenia.
 • po szóste wreszcie również pamiętać, że wspomniane rozwiązania dotyczą leczenia w placówkach publicznych, natomiast w przypadku korzystania z leczenia w placówkach prywatnych, jego koszty będą w pełni lub znacznej części odpłatne.

 

To Ważne !!! przed wyjazdem należy bezwzględnie zaopatrzyć się w Oddziale NFZ w formularz E 111 (przeznaczony m.in. dla osób wyjeżdżających turystycznie), który w przypadku leczenia będzie stanowić podstawę do refundacji jego kosztów. Szczegółowe informacji w zakresie refundowania kosztów leczenia oraz zasad ich przyznawania można uzyskać w Narodowym Funduszu Zdrowia pod numerem telefonu (0 22) 572 60 00.

Kolejne ważne pytanie to jak wybrać polisę, która da nam podczas wyjazdu maksimum bezpieczeństwa ? Na co przy jej wyborze zwracać uwagę ?

 

Po pierwsze region (czyli kontynent lub państwo), do którego wyjeżdżasz

T owarzystwa ubezpieczeniowe, opracowując swoją ofertę produktów turystycznych, podzieliły świat na trzy części. Zwykle są to :

 • Europa oraz kraje basenu Morza Śródziemnego,
 • USA, Kanada , Australia i Japonia
 • reszta świata.

Warto także wiedzieć, że niektóre firmy uprościły ofertę, uwzględniając jedynie podział świata tylko na dwa regiony:

 • Europa wraz z krajami basenu Morza Śródziemnego
 • pozostała część świata.

 

Po drugie zakres niezbędnej ochrony ubezpieczeniowej

W zalezności od potrzeb możesz zakupić zarów no pojedyncze ubezpieczenia, dotyczące ochrony wybranego ryzyka np. Kosztów leczenia za granicą czy odpowiedzialności cywilnej jak również pakiet ubezpieczeń , zapewniający kompleksową ochronę właścicielowi polisy a także jego rodzinie - oczywiście polecamy to drugie rozwiązanie. Pakiet, składający się z kilku produktów, jest na ogół dużo tańszy niż zakup pojedyńczo kilku produktów ubezpieczeniowych. Przy wyborze optymalnego dla Twoich potrzeb ubezpieczenia jednak nie powinno się sugerować tylko jego atrakcyjną (czyli niską) ceną. Trzeba zdawać sobie sprawę, że za składkę o niskiej wartości zwykle otrzymasz niezbyt szeroki zakres ochrony... Czy tak chcesz się ubezpieczyć ?

 

Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe oferują przede wszystkim ubezpieczenia w pakietach, składających się przeważnie z :

ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą (KLZ); jest to podstawowe i najważniejsze ubezpieczenie turystyczne, które zakresem ochrony o bejmuje najczęściej ryzyko kosztów leczenia, nagłego zachorowania oraz wypadku poza granicami Polski. Ubezpieczyciel najczęściej zobowiązuje się do zwrotu poniesionych przez Ciebie kosztów niezbędnego leczenia za granicą, w tym kosztów za konsultacje z lekarzem, zabiegi w ambulatorium czy wydatków poniesionych za specjalistyczne badania zlecone przez lekarza; takze kosztów pobytu w szpitalu wtedy, kiedy leczenia nie można odłożyć do czasu powrotu do kraju. S umy, na które możesz się ubezpieczyć są bardzo różne i wahają się od 5 000 USD do 60 000 USD (w zalezności od wybranego wariantu). Warto wiedzieć, że przy wypłacaniu odszkodowania zakład u bezpieczeń będzie wymagał oryginałów rachunków dokumentujących poniesione wydatki . Zatem należy zbierać wszystkie otrzymane dokumenty (także diagnozy lekarskie) związane z leczeniem, zakupem medykamentów, pobytem w szpitalu czy przebytym poza krajem zabiegiem.

ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW ); zapewnia ochronę ubezpieczeniową w sytuacji utraty zdrowia lub śmierci, będących następstwem nieszczęśliwego wypadku Wartośc sumy ubezpieczenia może sięgać tutaj nawet od 500 Euro do 30 000 Euro. Oczywiście im wyższa suma tym lepsza, ale także droższa ochrona.

Z polisy ubezpieczenia NNW mogą zostać wypłacone świadczenia:

 • odszkodowanie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczony doznał 100 % trwałego uszczerbku a w razie częściowego uszczerbku, taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku;
 • odszkodowanie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku - w zależności od oferty 100% sumy ubezpieczenia, ale zdarzają się produkty korzystniejsze gdzie przyznaje się 200% albo mniejkorzystne 50% s umy ubezpieczenia.

Podstawą przyznania świadczenia jest dostarczona ubezpieczycielowi dokumentacja lekarska a następnie ekspertyza lekarza- orzecznika zakładu ubezpieczeń. Należy pamiętać, ze s topień trwałego uszczerbku na zdrowiu jest ustala ny dopiero po zakończeniu leczenia.

ubezpieczenia assistance; to dodatkowe ubezpieczenie gwarantujące całodobową usługę pomocy, d zięki której ubezpieczony ma możliwość s zybkiego dostępu np. do pomocy medycznej czy np. uregulowania wszystkich związanych z tym płatności od razu i na miejscu zdarzenia.Klient otrzymuje a larmowy numer telefonu (np. numer telefonu współpracownika towarzystwa za granicą lub też całodobowego centrum pomocy w Polsce), dzięki któremu ma zapewniony dostęp do 24 godzinnego serwisu pomocy w języku polskim na całym świecie. Ubezpieczyciel w polisie p rzeważnie zastrzega sobie termin - zwykle do siedmiu dni - do którego trzeba zawiadomić jego przedstawiciela o zaistniałej szkodzie. W innym przypadku ubezpieczyciel moze uchylić się od odpowiedzialności.

ubezpieczenia bagażu podróżnego; zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży lub zniszczenia bagażu podróżnego. Jednak odszkodowanie można otrzymać dopiero po powrocie do kraju na podstawie dokumentów z policji (lub hotelu), zaświadczających, że zniszczenie bagazu czy jego kradzież faktycznie miały miejsce. Wartość szkody ustala się według udokumentowanej przez ubezpieczającego wartości zaginionego bagażu lub kiedy to niemożliwe, według p rzeciętnej wartości rynkowej utraconych rzeczy. Na co warto zwrócić uwagę : za utratę bagażu pozostawionego bez opieki lub niewłaściwie zabezpieczonego, towarzystwo zwykle nie ponosi odpowiedzialnosci.

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;.ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez ubezpieczonego osobom trzecim (tzn. innym osobom). Suma ubezpieczenia za tzw. szkody na osobie w zależności od oferty waha się od 20 000 Euro do nawet 140 000 Euro. Natomiast za szkody rzeczowe suma gwarancyjna najczęściej kształtuje się na ustalonym przez ubezpieczyciela poziomie kilkunastu procent sumy ustalonej za szkody wyrządzone na osobie.

innych ubezpieczeń; Jeżeli potrzebujesz, masz możliwość swoją polisę uzupełnić o inne, Twoim zdaniem, niezbędne na wyjeździe ubezpieczenia, np. ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej czy wczesniejszego z niej powrotu, ubezpieczenie kosztów pobytu osoby towarzyszącej lub wezwanej do towarzyszenia (zakwaterowanie, wyżywienie oraz podróż) w przypadku, gdy Ubezpieczony poddawany jest hospitalizacji za granicą, ubezpieczenie kosztów poniesionych w związku z wcześniejszym powro tem Ubezpieczonego do kraju, spowodowanego nagłą sytuacją losową wymagającą jego obecności w Polsce

 

Po trzecie wysokość sumy ubezpieczenia

Pamiętaj, że w zależności od miejsca docelowego podróży i zakresu kupowanej ochrony ubezpieczeniowej, firmy ubezpieczeniowe zaoferują Ci określoną wartość sumy ubezpieczenia, na którą ma opiewać Twoja polisa. Suma ubezpieczenia jest proponowana zazwyczaj w w kilku wariantach - masz do wyboru np. maksymalny czy minimalny dla danego regionu świata wariant sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela za jedno zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową. Tak więc, j eżeli wysokość kosztów, spowodowanych tym zdarzeniem i pokrytych przez ubezpieczyciela nie wyczerpie całej sumy, z jej pozostałej części mogą być pokryte koszty związane z innym zdarzeniem powstałym w okresie ubezpieczenia. Wartość sumy ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowe określają w walutach obcych, najczęściej w USD lub Euro czego przykłady ukazywaliśmy powyżej. Przeliczenie sumy ubezpieczenia wyrażonej w walutach obcych na złotówki następuje zwykle według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP, obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania.

 

Po czwarte zdarzenia, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności

Wiedz, że ubezpieczyciele nie pokryją poni esionych przez Ciebie wydatków na leczenie , jeżeli nie było ono objete zakresem ochrony zawartym w umowie. Dlatego, bez posiadania stosownej umowy też nie można liczyć na to, że towarzystwo ubezpieczeniowe zapewni Ci w ramach polisy zwrot kosztów poniesionych na leczenie chorób przewlekłych, istniejących przed zawarciem umowy, na wszelkie badania kontrolne czy szczepienia profilaktyczne. Podstawową ochroną ubezpieczeniową objęte są bowiem na ogół tylko koszty koniecznego leczenia, którego nie można odłożyć do czasu ewentualnego powrotu do kraju. T owarzystwo nie zapłaci także za leczenie następstw, wynikających z nadużycia alkoholu, zaistniałych pod wpływem narkotyków czy leków zażywanych bez nadzoru lekarza. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki usiłowania popełnienia przestępstwa czy samobójstwa, .za opiekę związaną z chorobą psychiczną ubezpieczonego , epilepsją, czy chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz wynikającymi z zakażenie wirusem HIV. Z ubezpieczenia w yłączone są także koszty leczenia spowodowane epidemią, działaniami wojennymi, katastrofami, skażeniem jądrowym, aktami terroryzmu a także koszty leczenia za granicą związane z ciążą i porodem. Można jedynie spotkać ofertę pokrycia części kosztów leczenia związanych z ciążą - pierwszą interwencję lekarską lub ambulatoryjną wraz z transportem.

 
Elżbieta Berling Łapińska

Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT