Raport Rzecznika Ubezpieczonych - Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych

W ostatnich latach na rynku usług ubezpieczeniowych najczęstszym przedmiotem sporów i problemów jest sposób ustalenia wysokości kwoty odszkodowania przez zakłady ubezpieczeń w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (dalej: OC p.p.m.). Poszkodowani składając skargi do Rzecznika Ubezpieczonych najczęściej zarzucają zakładom ubezpieczeń zaniżenia wysokości kwoty odszkodowania poprzez stosowanie potrąceń amortyzacyjnych i zamienników zamiast części oryginalnych przy ustaleniu wysokości kosztów naprawy uszkodzonych pojazdów. Poszkodowani skarżą się również na brak zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego oraz utrudnienia w realizacji roszczeń związanych z utratą wartości handlowej pojazdu. W opinii Rzecznika Ubezpieczonych, zasady ustalenia wysokości odszkodowania za wyżej wskazane roszczenia zostały szeroko wyjaśnione i rozstrzygnięte w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w szczególności w:

a)      uchwale z dnia 17 listopada 2011 (III CZP 05/11 - najem pojazdu zastępczego),

b)      w uchwale z dnia 12 kwietnia 2012 r. (III CZP 80/11 - potrącenia amortyzacyjne),

c)      w postanowieniu z dnia 20 czerwca 2012 r. (III CZP 85/11 - części oryginalne),

d)      w uchwale z dnia 12 października 2001 r. (III CZP 57/01 - utrata wartości handlowej).

Celem Raportu jest praktyczna ocena przyjętych przez zakłady ubezpieczeń modeli likwidacji szkód komunikacyjnych pod kątem ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ukształtowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego. W ocenie bowiem Rzecznika Ubezpieczonych, orzecznictwo Sądu Najwyższego ma decydujące znaczenie dla właściwego rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych i odpowiedniej wykładni prawa, ponieważ do zadań Sądu Najwyższego w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości należy zapewnienie zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych, a także podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne (art. 183 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23.11.2002 roku o Sądzie Najwyższym[1]). W związku z powyższym, z uwagi na konstytucyjne umocowania Sądu Najwyższego, Jego zadania oraz profesjonalny autorytet, w opinii Rzecznika Ubezpieczonych, punktem odniesienia przy wykładni przepisów powszechnie obowiązującego prawa, powinna być wykładnia prawa dokonana przez Sąd Najwyższy.

Raport opisuje aktualnie stosowane przez ubezpieczycieli praktyki likwidacji szkód podczas rozpatrywania roszczeń poszkodowanych oraz sposób implementacji wytycznych Sądu Najwyższego do procedur likwidacyjnych w odniesieniu do zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego, dopuszczalności stosowania potrąceń amortyzacyjnych, części potrzebnych do naprawy uszkodzonego pojazdu, oraz utraconej wartości handlowej.


Raport Rzecznika Ubezpieczonych - streszczenie, komunikat medialny

Raport Rzecznika Ubezpieczonych - pełen tekst

 

 




[1] Art. 183 ust. 1 Konstytucji RP: Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania.




Pozostałe artykuły w kategorii: Z prac Biura


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT