Komunikat w sprawie zainicjowania projektu nawiązania współpracy pomiędzy Rzecznikiem Ubezpieczonych a powiatowymi i miejskimi rzecznikami konsumentów

W dniu 1 kwietnia 2008r. Rzecznik Ubezpieczonych, p. Halina Olendzka, na zaproszenie Prezesa UOKiK wzięła udział w posiedzeniu Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów. Na forum Rady Rzecznik Ubezpieczonych przedstawił projekt nawiązania stałej, długofalowej współpracy z siecią powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów. Zbieżność ustawowych zadań i dobre efekty dotychczasowej współpracy z częścią powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów skłoniły Rzecznika Ubezpieczonych do rozszerzenia form współpracy, a zarazem zaadresowania jej do wszystkich powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów

Podstawowym celem projektowanej współpracy jest wzmocnienie poziomu ochrony ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych na poziomie lokalnym. W ramach współpracy powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów informowaliby społeczności lokalne, na rzecz których pracują o możliwości i trybie składania skarg do Rzecznika Ubezpieczonych, możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego działającego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, a także uzyskania bezpłatnej porady lub pomocy prawnej, w ramach dyżurów telefonicznych prowadzonych przez ekspertów z Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Za pośrednictwem powiatowych i miejskich rzeczników możliwe było złożenie skargi do Rzecznika Ubezpieczonych a także złożenie wniosku poddającego spór z ubezpieczycielem czy funduszem emerytalnym pod rozstrzygniecie Sądu Polubownego działającego przy Rzeczniku Ubezpieczonych

Współpraca objęłaby stworzenie mechanizmów informacyjno-konsultacyjnych w zakresie problematyki konsumenckiej rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego, dzięki którym miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów uzyskiwaliby istotne wsparcie merytoryczne zarówno przez indywidualne konsultacje, jak i poprzez udział w seminariach i szkoleniach, w tym także szkoleniach dedykowanych potrzebom rzeczników konsumenta. W ramach porozumienia Rzecznik Ubezpieczonych zaproponował udostępnienie na zasadzie licencji niewyłącznej zasobów serwisu internetowego www.rzu.gov.pl, a także dostęp do materiałów informacyjno-edukacyjnych jakie przygotowuje. Ważnym aspektem współpracy byłoby bieżące dzielenie się informacją prawną odnośnie orzecznictwa sądów powszechnych i SN. Ze strony Rzecznika Ubezpieczonych byłaby to informacja, w szczególności dotycząca orzeczeń i uchwał SN, a także informacja o skierowanych do SN wnioskach, z którymi Rzecznik Ubezpieczonych może występować, gdy w orzecznictwie sądów powszechnych ujawnią się rozbieżności w wykładni prawa (rozbieżna linia wyrokowania sądów niższej instancji);

Propozycja została przyjęta z aprobatą przez rzeczników zgromadzonych na posiedzeniu Rady. Podkreślono, że powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów stykając się z problematyką ubezpieczeniowa potrzebują wsparcia merytorycznego ze strony wyspecjalizowanego organu ochrony interesów konsumentów na rynku ubezpieczeniowym i emerytalnym. W części przypadków najefektywniejsze z punktu widzenia konsumenta będzie przekazanie sprawy Rzecznikowi Ubezpieczonych. Zgodzono się, że również bieżące działania edukacyjne i informacyjne prowadzone przez powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów mogą być efektywniejsze dzięki przedstawionym formom współpracy.

Współpracy zaplanowano nadać ramy formalne, co nastąpić ma w drodze podpisania serii porozumień o współpracy. Projekt takiego porozumienia trafił już do wszystkich powiatowych i miejskich rzeczników. Rzecznik Ubezpieczonych do końca kwietnia czeka na uwagi i opinie. Posłużą one ewentualnemu rozszerzeniu lub zmodyfikowaniu zaproponowanego projektu, tak by w sposób możliwie pełny odpowiadał on potrzebom i oczekiwaniom stron. W maju br. planowane jest podpisanie pierwszych porozumień.

 

 

Jeżeli mielibyście Państwo jakiekolwiek pytania, wątpliwości odnośnie propozycji współpracy, prosimy kierować je na adres mailowy: rzecznicy_konsumentow@rf.gov.pl (UWAGA !!!, adres mailowy wyłącznie dla rzeczników konsunemtów).

 

 

Poniżej z załącznikach prezentujemy list intencyjny w sprawie porozumień oraz wzór porozumienia o współpracy.


Załączniki

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT