Wyróżnienie Rady Edukacji Finansowej

Logo FEF

INFORMACJE OGÓLNE

Wyróżnienie Rady Edukacji Finansowej to konkurs, którego celem jest nagrodzenie inicjatyw z zakresu edukacji finansowej, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwijania kompetencji finansowych społeczeństwa, w tym upowszechniania wiedzy, nabywania umiejętności oraz kształtowania pozytywnych zachowań i postaw w zakresie finansów.  

W ramach bieżącej edycji zgłaszane mogą być projekty, programy, działania, kampanie, konkursy itp. związane z edukacją finansową, realizowane w 2021 roku.

Rada Edukacji Finansowej sprawuje nadzór nad działalnością Funduszu Edukacji Finansowej, który został powołany na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279). 

Działalność Funduszu Edukacji Finansowej ma się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa obywateli w kontekście podejmowania decyzji finansowych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie.

Kryteria

Do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy edukacyjne, które spełniają następujące kryteria: 

 • ich tematyka oraz grupy odbiorców są zgodne z przyjętymi przez Radę Edukacji Finansowej kierunkami realizacji zadań Funduszu Edukacji Finansowej (uchwała Rady Edukacji Finansowej Nr 1/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.),
 • realizowane były w roku kalendarzowym 2021,
 • udostępniane były odbiorcom nieodpłatnie,
 • nie zawierają żadnych form reklamy ani promocji usług świadczonych odpłatnie lub produktów zbywanych odpłatnie, w tym przez osoby i podmioty trzecie, przy czym dopuszczalne jest zamieszczanie w materiałach drukowanych lub na stronach internetowych dotyczących danej inicjatywy edukacyjnej: 1) nazw i logotypów albo innych oznaczeń organizatora lub współorganizatora, bez wskazywania określonych usług lub produktów, z wyłączeniem takich oznaczeń, umieszczonych na stronie internetowej, które zawierają odsyłacz (link) aktywujący inną stronę, w której znajdują się reklamy lub promowane są usługi świadczone odpłatnie lub produkty zbywane odpłatnie, 2) nazw i logotypów albo innych oznaczeń sponsora, bez wskazywania określonych usług lub produktów, także wtedy gdy takie oznaczenie, które zostało umieszczone na stronie internetowej, zawiera odsyłacz (link) aktywujący inną stronę, w której znajdują się reklamy lub na której promowane są usługi świadczone odpłatnie lub produkty zbywane odpłatnie, o ile obowiązek takiego oznaczenia sponsora wynika z umowy zawartej przez organizatora lub współorganizatora ze sponsorem;
 • zakres treści, język, jakość estetyczna są zgodne z ogólnie przyjętymi normami. 

Zgłoszenie inicjatywy 

Propozycje inicjatyw do Wyróżnienia mogą zgłosić podmioty wchodzące w skład Zespołu roboczego ds. działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, działającego w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego. Jeden podmiot może zgłosić maksymalnie trzy inicjatywy, których nie jest organizatorem ani współorganizatorem. 

Forma i tryb zgłoszenia  

Zgłoszenia dokonywane są na dwóch etapach:

Etap 1: 

 •  wypełnienie I części formularza wniosku przez podmiot zgłaszający – podmiot wchodzący w skład Zespołu roboczego ds. działań edukacyjnych (podmiot zgłaszający otrzymuje odpowiedź na zgłoszenie wraz z linkiem do wypełnienia II części formularza),
 • podmiot zgłaszający przekazuje informację o dokonaniu zgłoszenia realizatorowi/organizatorowi inicjatywy oraz zaprasza go do wypełnienia II części formularza.

Etap 2:  

 • wypełnienie II części formularza bezpośrednio przez realizatora/organizatora inicjatywy oraz przesłanie do organizatora konkursu.

Formularz wniosku (I i II część) dostępny jest w zakładce Zgłoszenia. Wypełnienie obu części formularza jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia i dalszego procedowania pod względem formalnym. 

Komplet formularzy wniosków (I i II część) należy złożyć najpóźniej do dnia 25.02.2022 roku.

WAŻNE! Termin składania formularzy przedłużony został

do 4.03.2022 roku.

Wybór najlepszej inicjatywy 

Organizatorem konkursu jest Biuro Rzecznika Finansowego, które ocenia zgłoszenia pod względem formalnym (termin zgłoszenia, sposób zgłoszenia oraz weryfikacja kryteriów).  

Rada Edukacji Finansowej dokonuje wyboru najlepszej inicjatywy i przyznaje nagrodę Wyróżnienia Rady Edukacji Finansowej. 

Wyróżnienie ma charakter honorowy i nie wiąże się z gratyfikacją finansową.  

Realizator/organizator wyróżnionej inicjatywy otrzyma dyplom oraz możliwość opatrzenia wyróżnionej inicjatywy znakiem graficznym potwierdzającym przyznanie Wyróżnienia. Kontekst oraz miejsce użycia znaku muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Organizatora Konkursu. 

ZGŁOSZENIA  

Część I – wypełnia podmiot zgłaszający inicjatywę

Formularz stanowi pierwszą część zgłoszenia inicjatywy edukacyjnej do Wyróżnienia Rady Edukacji Finansowej. Kolejnym, niezbędnym krokiem jest wypełnienie drugiej części formularza przez podmiot bezpośrednio realizujący zgłaszaną inicjatywę. W przypadku braku otrzymania II części formularza wypełnianej przez realizatora/organizatora inicjatywy, zgłoszenie nie spełni warunków formalnych i zostanie odrzucone. Po wypełnieniu formularza należy wybrać przycisk „Wyślij”. Po dokonaniu zgłoszenia, na wskazany przez zgłaszającego adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie wraz z aktywnym linkiem do II części formularza, który należy przekazać realizatorowi/organizatorowi inicjatywy, w celu dokończenia procesu zgłoszenia. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt na adres mailowy: fef.wyroznienie@rf.gov.pl  lub pod numerem telefonu +48 798 832 855

  I. Dane podmiotu zgłaszającego inicjatywę:

  Dane osoby do kontaktu:

  IIa. Dane organizatora inicjatywy lub Głównego Współorganizatora:

  IIb. Dane innych współorganizatorów inicjatywy:
  Pierwszy podmiot

  Drugi podmiot

  Trzeci podmiot


  Oświadczenia:

  Część II – wypełnia realizator/organizator inicjatywy

  Formularz przeznaczony do wypełnienia przez realizatora/organizatora inicjatywy. Wypełnienie formularza jest niezbędne do dalszego procedowania i przyjęcia zgłoszenia pod względem formalnym. Po wypełnieniu formularza należy wybrać przycisk „Wyślij”. Po dokonaniu zgłoszenia, na wskazany przez zgłaszającego adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania kompletnego formularza. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt na adres mailowy: fef.wyroznienie@rf.gov.pl  lub pod numerem telefonu +48 798 832 855

   I. Dane realizatora/organizatora inicjatywy:

   Dane osoby do kontaktu:

   II. Dane innych współorganizatorów inicjatywy:
   Pierwszy podmiot

   Drugi podmiot

   Trzeci podmiot


   III. Finansowanie inicjatywy:
   Należy wskazać wysokość środków przeznaczonych na realizację inicjatywy oraz źródło finansowania (nazwę instytucji i programu, w ramach którego jest realizowana)

   IV. Okres realizacji inicjatywy:

   V. Skrócony opis inicjatywy(max. 2000 znaków)
   Należy wskazać główne założenia inicjatywy wraz ze wskazaniem kontekstu podejmowanych działań w oparciu o diagnozę problemu, na który odpowiada.

   VI. Cel inicjatywy (max. 2000 znaków):
   Należy opisać cele główne i szczegółowe.

   VII. Ewaluacja inicjatywy (max 2000 znaków)
   Należy wskazać czy osiągnięto zakładane cele oraz w jaki sposób to zweryfikowano. W przypadku kiedy projekt jest nadal realizowany i niemożliwa jest weryfikacja osiągniętych celów, prosimy o podanie takiej informacji w opisie.

   VIII. W który z wymienionych obszarów tematycznych wpisuje się zgłaszana inicjatywa? (można zaznaczyć klika obszarów)

   IX. Do której z wymienionych grup docelowych kierowana była inicjatywa? (można zaznaczyć klika grup odbiorców)

   X. Zasięg terytorialny inicjatywy
   Należy wskazać jaki obszar terytorialny został objęty działaniami: lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy.

   XI. Czy inicjatywa była udostępniana odbiorcom nieodpłatnie?

   XII. Czy w ramach inicjatywy reklamowano usługi świadczone odpłatnie lub produkty zbywane odpłatnie w tym przez osoby i podmioty trzecie?

   Uwaga: odpowiedź pozytywna na powyższe pytanie (XII) nie wyklucza inicjatywy z konkursu w przypadku spełnienia poniższych warunków dotyczących pośrednich form reklamy i promocji.

   Dopuszczalne jest zamieszczanie w materiałach drukowanych lub na stronach internetowych dotyczących danej inicjatywy edukacyjnej:
   - nazw i logotypów albo innych oznaczeń organizatora lub współorganizatora, bez wskazywania określonych usług lub produktów, z wyłączeniem takich oznaczeń, umieszczonych na stronie internetowej, które zawierają odsyłacz (link) aktywujący inną stronę, w której znajdują się reklamy lub promowane są usługi świadczone odpłatnie lub produkty zbywane odpłatnie,
   - nazw i logotypów albo innych oznaczeń sponsora, bez wskazywania określonych usług lub produktów, także wtedy gdy takie oznaczenie, które zostało umieszczone na stronie internetowej, zawiera odsyłacz (link) aktywujący inną stronę, w której znajdują się reklamy lub na której promowane są usługi świadczone odpłatnie lub produkty zbywane odpłatnie, o ile obowiązek takiego oznaczenia sponsora wynika z umowy zawartej przez organizatora lub współorganizatora ze sponsorem;

   XIII. Źródło informacji o inicjatywie (adres do strony internetowej, lub inne źródło, które zawiera szczegółowe informacje o realizacji inicjatywy, o ile dotyczy)

   Załączniki:
   Realizator/organizator inicjatywy może załączyć dokumenty, które będą stanowiły dodatkowe źródło informacji dotyczącej inicjatywy np. regulamin projektu, materiały merytoryczne, itp. Prosimy o załączenie nie więcej niż 3 dokumentów w formie elektronicznej. (maksymalny rozmiar wszystkich załączników 15MB)


   Skany podpisanych oświadczeń współorganizatorów innych niż Główny Współorganizator dotyczących wyrażenia zgody na zgłoszenie inicjatywy do konkursu.

   Oświadczenia:

   PLIKI DO POBRANIA 

   *Rzecznik Finansowy ani Rada Edukacji Finansowej w sposób bezpośredni ani pośredni nie promuje usług świadczonych odpłatnie lub produktów zbywanych odpłatnie przez organizatorów, współorganizatorów, sponsorów oraz inne podmioty zaangażowane w realizacje inicjatyw edukacyjnych wyróżnionych w konkursie Wyróżnienia Rady Edukacji Finansowej. Rzecznik Finansowy ani Rada Edukacji Finansowej nie ponoszą odpowiedzialności za treść reklam ani materiałów promocyjnych, które mogą się pojawić w materiałach dotyczących wyróżnionej inicjatywy, w tym na stronach internetowych organizatorów, współorganizatorów tej inicjatywy. Zgodnie z Regulaminem Konkursu zakazane jest reklamowanie usług świadczonych odpłatnie lub produktów zbywanych odpłatnie, z wyjątkiem umieszczania odsyłaczy internetowych do usług i produktów sponsora, o ile obowiązek takiego oznaczenia sponsora ciąży na organizatorze oraz współorganizatorze inicjatywy na podstawie umowy zawartej ze sponsorem.