Wyróżnienie Rady Edukacji Finansowej

Logo FEF

INFORMACJE OGÓLNE

Wyróżnienie Rady Edukacji Finansowej to konkurs, którego celem jest nagrodzenie inicjatyw z zakresu edukacji finansowej, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwijania kompetencji finansowych społeczeństwa, w tym upowszechniania wiedzy, nabywania umiejętności oraz kształtowania pozytywnych zachowań i postaw w zakresie finansów.  

W ramach edycji 2020 zgłaszane mogą być projekty, programy, działania, kampanie, konkursy itp. związane z edukacją finansową.

Rada Edukacji Finansowej sprawuje nadzór nad działalnością Funduszu Edukacji Finansowej, który został powołany na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279). 

Działalność Funduszu Edukacji Finansowej ma się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa obywateli w kontekście podejmowania decyzji finansowych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie.

Kryteria

Do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy edukacyjne, które spełniają następujące kryteria: 

 • ich tematyka oraz grupy odbiorców są zgodne z przyjętymi przez Radę Edukacji Finansowej kierunkami realizacji zadań Funduszu Edukacji Finansowej (uchwała Rady Edukacji Finansowej Nr 1/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.);
 • realizowane były w roku kalendarzowym 2020; 
 • udostępnianie były odbiorcom nieodpłatnie; 
 • nie zawierają żadnych form reklamy ani promocji konkretnej instytucji, usługi lub produktu, poza wskazaniem danej instytucji jako ich autora lub organizatora (np. poprzez logo lub informację tekstową);
 • zakres treści, język, jakość estetyczna są zgodne z ogólnie przyjętymi normami. 

Zgłoszenie inicjatywy 

Propozycje inicjatyw do Wyróżnienia mogą zgłosić podmioty wchodzące w skład Zespołu roboczego ds. działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, działającego w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego. Jeden podmiot może zgłosić maksymalnie trzy inicjatywy, których nie jest organizatorem ani współorganizatorem. 

Forma i tryb zgłoszenia  

Zgłoszenia dokonywane są na dwóch etapach:

Etap 1: 

 •  wypełnienie I części formularza wniosku przez podmiot zgłaszający – podmiot wchodzący w skład Zespołu roboczego ds. działań edukacyjnych (podmiot zgłaszający otrzymuje odpowiedź na zgłoszenie wraz z linkiem do wypełnienia II części formularza),
 • podmiot zgłaszający przekazuje informację o dokonaniu zgłoszenia realizatorowi/organizatorowi inicjatywy oraz zaprasza go do wypełnienia II części formularza.

Etap 2:  

 • wypełnienie II części formularza bezpośrednio przez realizatora/organizatora inicjatywy oraz przesłanie do organizatora konkursu.

Formularz wniosku (I i II część) dostępny jest w zakładce Zgłoszenia. Wypełnienie obu części formularza jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia i dalszego procedowania pod względem formalnym. 

Komplet formularzy wniosków (I i II część) należy złożyć najpóźniej do dnia 15.02.2021 roku.

Wybór najlepszej inicjatywy 

Organizatorem konkursu jest Biuro Rzecznika Finansowego, które ocenia zgłoszenia pod względem formalnym (termin zgłoszenia, sposób zgłoszenia oraz weryfikacja kryteriów).  

Rada Edukacji Finansowej dokonuje wyboru najlepszej inicjatywy i przyznaje nagrodę Wyróżnienia Rady Edukacji Finansowej. 

Wyróżnienie ma charakter honorowy i nie wiąże się z gratyfikacją finansową.  

Realizator/organizator wyróżnionej inicjatywy otrzyma dyplom oraz możliwość opatrzenia wyróżnionej inicjatywy znakiem graficznym potwierdzającym przyznanie Wyróżnienia. Kontekst oraz miejsce użycia znaku muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Organizatora Konkursu. 

ZGŁOSZENIA  

Część I – wypełnia podmiot zgłaszający inicjatywę

Formularz stanowi pierwszą część zgłoszenia inicjatywy edukacyjnej do Wyróżnienia Rady Edukacji Finansowej. Kolejnym, niezbędnym krokiem jest wypełnienie drugiej części formularza przez podmiot bezpośrednio realizujący zgłaszaną inicjatywę. W przypadku braku otrzymania II części formularza wypełnianej przez realizatora/organizatora inicjatywy, zgłoszenie nie spełni warunków formalnych i zostanie odrzucone. Po wypełnieniu formularza należy wybrać przycisk „Wyślij”. Po dokonaniu zgłoszenia, na wskazany przez zgłaszającego adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie wraz z aktywnym linkiem do II części formularza, który należy przekazać realizatorowi/organizatorowi inicjatywy, w celu dokończenia procesu zgłoszenia. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt na adres mailowy: fef.wyroznienie@rf.gov.pl  

  Część II – wypełnia realizator/organizator inicjatywy

  Formularz przeznaczony do wypełnienia przez realizatora/organizatora inicjatywy. Wypełnienie formularza jest niezbędne do dalszego procedowania i przyjęcia zgłoszenia pod względem formalnym. Po wypełnieniu formularza należy wybrać przycisk „Wyślij”. Po dokonaniu zgłoszenia, na wskazany przez zgłaszającego adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania kompletnego formularza. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt na adres mailowy: fef.wyroznienie@rf.gov.pl  

   PLIKI DO POBRANIA