Wzory pism dla klientów rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego

POSTĘPOWANIE INTERWENCYJNE PRZED RZECZNIKIEM FINANSOWYM

1. wzór wniosku o podjęcie działań przez Rzecznika Finansowego

2. wzór pełnomocnictwa dla pełnomocnika występującego z wnioskiem o podjęcie działań przez Rzecznika Finansowego

Uwaga: szczegółowe zasady przyjmowania skarg dostępne są w zakładce Złóż wniosek.

 

INNE PRZYDATNE ZAWIADOMIENIA I OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA

Rzecznik Finansowy udostępnia Państwu wzory pism związanych z zawarciem i rozwiązaniem umowy ubezpieczenia, dochodzeniem roszczeń w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez zakład ubezpieczeń oraz przed sądem, a także pism dotyczących zabezpieczenia emerytalnego.

3. wzór powiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu

4. wzór powiadomienia zakładu ubezpieczeń o wyrejestrowaniu pojazdu

5. wzór wniosku nabywcy pojazdu o rekalkulację składki

6. wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku nabycia pojazdu

7. wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku zmiany zakładu ubezpieczeń

8. wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku podwójnego ubezpieczenia

9. wzór odpowiedzi na wezwanie firmy windykacyjnej do uiszczenia przedawnionej składki lub jej raty za ubezpieczenie

LIKWIDACJA SZKODY PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ

10. druk oświadczenia uczestników kolizji drogowej o okolicznościach zdarzenia - może być stosowany niezależnie od miejsca zdarzenia

11. wzór zawiadomienia o kradzieży pojazdu z ubezpieczenia autocasco (AC)

12. wzór protokołu po szkodzie kradzieżowej, który poszkodowany przedstawia do zakładu ubezpieczeń w celu określenia powstałych po jego stronie strat

13. wzór roszczenia ze szkody osobowej do zakładu ubezpieczeń

14. wzór wezwania zakładu ubezpieczeń do zapłaty odszkodowania z ubezpieczenia autocasco z uwagi na zwłokę (opóźnienie)

15. wzór wezwania zakładu ubezpieczeń do zapłaty świadczenia z umowy ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej

16. wzór wezwania zakładu ubezpieczeń do zapłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC komunikacyjnego

17. wzór wezwania zakładu ubezpieczeń do zapłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządu dróg

18. wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń - pomniejszenie wartości części koniecznych do naprawy (tzw. potrącenie amortyzacyjne lub merkantylny ubytek wartości)

19. wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń - pomniejszenie odszkodowania za szkodę w ubezpieczeniu mienia ruchomego (kradzież z włamaniem)

20. wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń - odwołanie od wyceny wartości wraku (pozostałości) pojazdu z AC

21. wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń - powódź - umowa obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych

22. wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń - powódź - umowa dobrowolnego ubezpieczenia mieszkań i domów

23. wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń - rozliczenie szkody z OC jako całkowitej, mimo że koszt naprawy pojazdu nie przekracza 100 % jego wartości rynkowej sprzed zdarzenia

24. wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń - wypłata jedynie części odszkodowania z powodu wielości sprawców (odpowiedzialność solidarna kilku sprawców)

25. wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń - zastosowanie w kosztorysie tzw. zamienników (części alternatywnych)

26. wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń - nieprawidłowe zastosowanie korekt w rozliczeniu szkody całkowitej

27. wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń - pomniejszenie wartości odszkodowania o kwotę podatku VAT (ubezpieczenie autocasco)

28. wzór odwołania - ubezpieczenie upraw rolnych

29. wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń – pomniejszenie wartości odszkodowania o kwotę podatku VAT (dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi)

30. wzór ugody - szkoda osobowa

31. wzór ugody - ubezpieczenie AC (autocasco)

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Uwaga: szczegółowe zasady dochodzenia roszczeń od zakładów ubezpieczeń zostały przedstawione w Vademecum powoda, do zapoznania się z którym gorąco zachęcamy.

Uwaga: począwszy od dnia 7 lipca 2013 r. pierwsze pismo procesowe w sprawie powinno zawierać numer PESEL lub NIP powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku, a w przypadku powoda niebędącego osobą fizyczną – numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w razie jego braku numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP.

32. wzór wniosku o naprawienie szkody w postępowaniu karnym

33. wzór pozwu adhezyjnego - tzn. pozew cywilny w postępowaniu karnym

34. wzór pozwu o zapłatę - roszczenia ze szkody osobowej

35. wzór pozwu (OC komunikacyjne, szkoda na osobie) o zapłatę zadośćuczynienia i renty na zwiększone potrzeby

36. wzór pozwu (OC rolnika, szkoda w mieniu, spowodowana przez zwierzę)

37. wzór pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym - odszkodowanie z AC (autocasco), brak aktualnego blankietu prawa jazdy

38. wzór pozwu o zapłatę - świadczenie z ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej

39. wzór pozwu o zapłatę świadczenia z ubezpieczenia kosztów leczenia podczas pobytu za granicą

40. wzór pozwu o uznanie postanowienia OWU za niedozwolone

41. wzór pozwu o zapłatę za szkodę powstałą z tytułu wykonywania działalności agencyjnych przez tzw. multiagenta

42. wzór pozwu o odszkodowanie za wypadek na nieodśnieżonym chodniku

43. wzór pozwu o zapłatę - weryfikacja faktur na koszty naprawy pojazdu

44. wzór pozwu o zapłatę - odszkodowanie tytułem utraty wartości handlowej pojazdu

45. wzór pozwu o zapłatę - odszkodowanie z AC (autocasco), pozostawienie kluczyków w stacyjce

46. wzór pozwu waloryzacyjnego z polis posagowych

47. wzór pozwu o zapłatę (amortyzacja, koszty najmu pojazdu zastępczego, zwrot kosztów opinii biegłego)

48. wzór pozwu o zapłatę - zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych utraty więzi rodzinnej na podstawie art. 448 w zw. z art. 23 i 24 k.c. (przed wprowadzeniem instytucji zadośćuczynienia po śmierci najbliższych członków rodziny)

49. wzór pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym - odszkodowanie z ubezpieczenia OC komunikacyjnego, koszty holowania

50. wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty składki - brak odpowiedzialności w związku ze zbyciem pojazdu

51. wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty przedawnionej składki

52. wzór apelacji powoda - odszkodowanie z AC (autocasco), pozostawienie karty pojazdu w skradzionym samochodzie (naruszenie prawa materialnego)

53. wzór apelacji powoda - odszkodowanie z AC (autocasco), pozostawienie karty pojazdu w skradzionym samochodzie (naruszenie prawa procesowego)

54. wzór apelacji (OC komunikacyjne, szkoda na osobie) - zbyt niskie zadośćuczynienie, błędnie oznaczone odsetki, błędnie rozdzielone koszty procesu

WYBRANE FORMULARZE PISM PROCESOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

55. pozew w postępowaniu uproszczonym (formularz P)

56. pismo zawierające wnioski dowodowe w postępowaniu uproszczonym (formularz WD)

57. odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym (formularz OP)

58. sprzeciw od wyroku zaocznego / zarzuty od nakazu zapłaty / sprzeciw od nakazu zapłaty (formularz SP)

59. oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

60. oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

Uwaga: wszystkie obowiązujące formularze są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE

61. oświadczenie o wyborze otwartego funduszu emerytalnego

62. skarga na opóźnianie dokonania transferu środków do nowego otwartego funduszu emerytalnego

63. wniosek do Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego o dochodzenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składek nieprzekazanych na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym

64. wniosek o wypłatę emerytury (źródło ZUS)

65. wniosek o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym na rachunek małżonka zmarłego, prowadzony w otwartym funduszu emerytalnym

66. wniosek małżonka zmarłego członka OFE, wypłacającego środki z rachunku zmarłego, należne mu jako osobie uposażonej przez zmarłego, który korzysta z możliwości transferowania tych środków na własny rachunek w OFE

67. wniosek uposażonego przez zmarłego członka OFE o wypłatę środków na własny rachunek bankowy

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT