Chcę złożyć wniosek (wymaga opłaty) o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym

Zgodnie z art. 64 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w dniu 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy uprawniające Rzecznika Finansowego do prowadzenia postępowań dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy klientami a podmiotami rynku finansowego. 

Postępowanie może być wszczęte na wniosek klienta, który uprzednio przeprowadził postępowanie reklamacyjne (odwoławcze). Udział podmiotu finansowego w postępowaniu jest obowiązkowe.

Z dniem 20 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 92). Rozporządzenie określa szczegółowy tryb postępowania w sprawach toczących się w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym (Dz. U. poz. 92) wniosek o przeprowadzenie postępowania powinien zawierać:

- imię i nazwisko klienta podmiotu rynku finansowego, jego adres zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, a także numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, o ile klient je posiada,

- nazwę albo firmę podmiotu rynku finansowego, adres siedziby albo adres zamieszkania podmiotu rynku finansowego,

- dokładne określenie żądania klienta, w tym wskazanie wartości roszczenia pieniężnego lub oczekiwanego zachowania podmiotu rynku finansowego oraz oczekiwanie co do sposobu zakończenia sporu,

- opis stanu faktycznego sprawy,

- podpis klienta lub jego pełnomocnika, jeżeli wniosek jest wnoszony w formie pisemnej.

Do wniosku należy dołączyć:

- posiadane dokumenty na poparcie opisanego stanu faktycznego oraz dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego lub wskazanie okoliczności, które uniemożliwiają jego dołączenie (w toku postępowania Rzecznik może wykorzystać dokumenty i inne materiały zgromadzone w związku z rozpatrywaniem wniosku klienta wniesionego na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji lub niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta),

- dowód uiszczenia opłaty lub wniosek o zwolnienie z obowiązku jej uiszczania, w którym należy wskazać na okoliczności uprawdopodabniające jego zasadność (Rzecznik może w takim przypadku wezwać do złożenia dodatkowych wyjaśnień i przedstawienia dokumentów pozwalających na uznanie tego wniosku za zasadny),

- pełnomocnictwo, jeżeli wniosek wnosi pełnomocnik,

- oświadczenie, że wniosek nie służy spowodowaniu uciążliwości dla drugiej strony  

 

Dodatkowo informujemy, że wpłaty za pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego należy dokonywać na nr konta: 70 1130 1017 0200 0000 0013 7178 z dopiskiem w tytule wpłaty „opłata rejestracyjna + imię i nazwisko + adres zamieszkania”. Opłata wynosi 50 zł.


Dane osobowe przekazywane w związku ze składaniem wniosków będą przetwarzane przez Rzecznika Finansowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w  celu przeprowadzenia pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

 

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT