• O nas
 • 7 pytań zanim złożysz wniosek

Statut Biura Rzecznika Finansowego

Warszawa, dnia 16 czerwca 2023 r.
Poz. 584

ZARZĄDZENIE NR 188
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 czerwca 2023 r.
w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Finansowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 187, 1488 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 556 i 825) zarządza się, co następuje:
§ 1. Biuru Rzecznika Finansowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do zarządzenia nr 188 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2023 r. (poz. 584)

STATUT BIURA RZECZNIKA FINANSOWEGO

§ 1. Biuro Rzecznika Finansowego, zwane dalej „Biurem”, działa na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 187, 1488 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 556 i 825) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Biuro działa pod bezpośrednim kierownictwem Rzecznika Finansowego, zwanego dalej „Rzecznikiem”.

§ 3. Rzecznik kieruje Biurem przy pomocy zastępców Rzecznika oraz dyrektora generalnego Biura Rzecznika Finansowego i osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 7.

§ 4. Zakres zadań zastępców Rzecznika oraz osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 7, określa Rzecznik.

§ 5. 1. Dyrektor generalny Biura Rzecznika Finansowego jest powoływany i odwoływany przez Rzecznika.

2. Do zadań dyrektora generalnego Biura Rzecznika Finansowego należy w szczególności zapewnienie prawidłowej organizacji wewnętrznej Biura i warunków jego jego działania, umożliwiających sprawną, efektywną i ciągłą realizację zadań.

3. Szczegółowy zakres zadań dyrektora generalnego Biura Rzecznika Finansowego określa Rzecznik.

§ 6. Rzecznik może upoważnić pracowników Biura do działania w jego imieniu w określonych przez niego sprawach.

§ 7. 1. W skład Biura wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Analiz i Legislacji;

2) Departament Edukacji i Komunikacji;

3) Departament Organizacyjno-Finansowy;

4) Departament Klienta Rynku Bankowego i Kapitałowego;

5) Departament Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego;

6) Departament Postępowań Sankcyjnych;

7) Departament Pozasądowego Rozwiązywania Sporów;

8) Biuro do spraw Pełnomocników Terenowych;

9) Biuro Prezydialne.

2. W komórkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mogą być wyodrębniane wydziały, zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy.

3. W skład Biura wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy:

1) Audytor Wewnętrzny;

2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

§ 8. 1. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Biura i samodzielnych stanowisk pracy oraz tryb pracy Biura określa regulamin organizacyjny Biura nadawany przez Rzecznika.

2. Regulamin organizacyjny Biura i jego zmiany są niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Rzecznika.

§ 9. Rzecznik może tworzyć rady lub zespoły jako organy pomocnicze o charakterze opiniodawczo-doradczym realizujące zadania projektowe, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania i sposób finansowania ich działalności.

§ 10. 1. W Biurze działa Kolegium Rzecznika Finansowego. Kolegium jest organem opiniodawczo-doradczym Rzecznika.

2. W skład Kolegium wchodzi Rzecznik, zastępcy Rzecznika, dyrektor generalny Biura Rzecznika Finansowego oraz główny księgowy.

3. Szczegółowy zakres i sposób działania Kolegium określa regulamin Kolegium nadany przez Rzecznika.

top_7_naglowek
Kiedy mogę zwrócić się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o wytoczenie powództwa/ przystąpienie do sprawy?

Zobacz więcej

Co powinien zawierać wniosek do Rzecznika Finansowego o wytoczenie powództwa/ przystąpienie do sprawy?

Zobacz więcej

Czy Rzecznik Finansowy w każdym przypadku złoży pozew/przystąpi do sprawy, jeżeli złożę wniosek?

Zobacz więcej

Ile czasu zabiera wytoczenie powództwa/przystąpienie do sprawy przez Rzecznika Finansowego?

Zobacz więcej

Ile czasu trwa postępowanie sądowe?

Zobacz więcej

Czy złożenie do Rzecznika Finansowego wniosku o wytoczenie powództwa/wstąpienie do toczącego się postępowania wiąże się koniecznością poniesienia kosztów?

Zobacz więcej

Czy w przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku o wytoczenie powództwa lub przystąpienie do sprawy będę zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów?

Zobacz więcej

Kiedy mogę zwrócić się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o wytoczenie powództwa/ przystąpienie do sprawy?

Wniosek o wszczęcie postępowania przez Rzecznika Finansowego w sprawach cywilnych w sporach klientów z podmiotami rynku finansowego można złożyć, gdy droga postępowania reklamacyjnego została już wyczerpana, tzn. gdy roszczenia klienta pomimo złożonej przez niego reklamacji nie zostały czy to w całości czy w części uwzględnione przez podmiot rynku finansowego.

Ponadto wniosek o wszczęcie postępowania w sprawach cywilnych przez Rzecznika Finansowego można złożyć gdy:

 • roszczenie objęte wnioskiem nie zostało już rozpoznane przez sąd,
 • roszczenie objęte wnioskiem nie jest obecnie rozpatrywane przez sąd powszechny,
 • w przedmiotowej sprawie nie toczy się obecnie postępowanie polubowne (np.: mediacja, postępowanie pozasądowe przy Rzeczniku Finansowym lub innym uprawnionym podmiocie),
 • w przedmiotowej sprawie nie została zawarta ugoda.

Wniosek o przystąpienie do sprawy przez Rzecznika Finansowego można składać, gdy pozew został już złożony i sprawa znajduje się w sądzie.

Co powinien zawierać wniosek do Rzecznika Finansowego o wytoczenie powództwa/ przystąpienie do sprawy?

Wniosek powinien zawierać:

 • dane w nioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, adres e-mail, telefon),
 • dane przedstawiciela ustawowego, jeśli wniosek jest składany przez przedstawiciela ustawowego (np.: rodzica małoletniego dziecka) - jego imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania i dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, telefon),
 • dane p ełnomocnika, jeżeli wniosek składa p ełnomocnik (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon); W takim wypadku należy także dołączyć pełnomocnictwo,
 • dane podmiotu rynku finansowego, przeciwko któremu ma zostać wniesiony pozew lub który jest stroną toczącej się już sprawy sądowej,
 • wskazanie o co wnosimy i przeciwko jakiemu podmiotowi,
 • opis stanu faktycznego sprawy,
 • wartość przedmiotu sporu (np.: wartość kwoty pieniężnej której zapłaty od podmiotu rynku finansowego żąda klient)  lub wskazanie jakiego zachowania podmiotu rynku finansowego oczekuje k lient,
 • dowody  (wymienienie wszystkich załączonych do wniosku kopii dokumentów istotnych dla sprawy),
 • wskazanie świadków (imię, nazwisko, adres korespondencyjny),
 • wymagane przez Rzecznika Finansowego oświadczenia, zgodnie z wzorem dostępnym na stronie https://rf.gov.pl/sadowe/#wzory-dokumentow,
 • własnoręczny, czytelny podpis lub podpis elektroniczny w nioskodawcy, przedstawiciela ustawowego lub p ełnomocnika.

Dodatkowo, jeżeli wniosek dotyczy wytoczenia powództwa przez Rzecznika Finansowego, należy udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czy w sprawie skierowano powództwo do sądu?
 • Czy została podjęta próba polubownego rozwiązania sporu (np.: mediacja, postępowanie pozasądowe przy Rzeczniku Finansowym lub innym uprawnionym podmiocie)?
 • Czy Rzecznik Finansowy zajmował się wcześniej sprawą objętą wnioskiem? (jeżeli tak – należy podać sygnaturę sprawy)
 • Czy między stronami została zawarta ugoda w sprawie której dotyczy wniosek?
 • Czy w niniejszej sprawie zasadne jest wnioskowanie przez Rzecznika Finansowego o zabezpieczenie powództwa?
 • Czy w niniejszej sprawie zasadne jest wnioskowanie przez Rzecznika Finansowego o zabezpieczenie powództwa?
 • Czy roszczenie będące przedmiotem niniejszego wniosku, zostało przez wnioskodawcę w jakikolwiek sposób zbyte na rzecz innego podmiotu (np. cesja, sprzedaż wierzytelności)?

Jeżeli sprawa została już skierowana do sądu i wniosek dotyczy przystąpienia przez Rzecznika Finansowego do trwającego postępowania, należy:

 • podać sygnaturę sprawy oraz wskazać sąd do którego został skierowany pozew,
 • załączyć kopię akt sądowych -w tym kopię pozwu, odpowiedzi na pozew, jeśli już została udzielona, i innych dokumentów istotnych dla sprawy),
 • podać termin najbliższego posiedzenia/rozprawy, jeżeli został już wyznaczony,
 • wyjaśnić na jakim etapie jest sprawa,
 • wskazać czy klient jest reprezentowany w sprawie przed sądem przez pełnomocnika – jeżeli tak, konieczne jest wskazanie danych pełnomocnika: (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon).

Rzecznik proponuje posługiwać się zamieszczonym na stronie Wzorem: Wzory

Czy Rzecznik Finansowy w każdym przypadku złoży pozew/przystąpi do sprawy, jeżeli złożę wniosek?

Możliwość złożenia pozwu przez Rzecznika Finansowego w sprawie klienta podmiotu rynku finansowego lub przystąpienia do sprawy sądowej stanowi uprawnienie Rzecznika Finansowego, nie zaś jego obowiązek.

Korzystając z tego uprawnienia Rzecznik Finansowy bierze pod uwagę całokształt okoliczności danej sprawy, analizując każdy przypadek indywidualnie pod kątem tego czy jego aktywność procesowa będzie celowa i konieczna dla ochrony praw klienta.

Ile czasu zabiera wytoczenie powództwa/przystąpienie do sprawy przez Rzecznika Finansowego?

Rzecznik Finansowy nie ma określonego ustawowo terminu na udzielenie odpowiedzi na wniosek o wszczęcie postępowania w sprawach cywilnych/przystąpienie do sprawy przez Rzecznika Finansowego.

Ile czasu trwa postępowanie sądowe?

Czas trwania postępowania sądowego od momentu złożenia pozwu/przystąpienia do sprawy przez Rzecznika Finansowego może potrwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Długość postępowania jest uzależniona od wielu różnych czynników takich jak: stopień skomplikowania danej sprawy, aktywność procesowa stron, ilość dowodów, jakie muszą być przeprowadzone przez sąd ale także obłożenie danego sądu sprawami i odstępność terminów.

Czy złożenie do Rzecznika Finansowego wniosku o wytoczenie powództwa/wstąpienie do toczącego się postępowania wiąże się koniecznością poniesienia kosztów?

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawach cywilnych/wniosek o przystąpienie do sprawy przez Rzecznika Finansowego nie podlega żadnym opłatom.

Czy w przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku o wytoczenie powództwa lub przystąpienie do sprawy będę zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów?

Składając wniosek o wszczęcie postępowania przez Rzecznika Finansowego/wniosek o przystąpienie do sprawy przez Rzecznika Finansowego należy liczyć się z tym, że postępowanie sądowe może wiązać się z kosztami procesu. Więcej informacji na temat kosztów procesu znajduje się w FAQ

Wnioski w sprawie wszczęcia postępowania należy wysyłać:

– tradycyjną pocztą na adres:

Biuro Rzecznika Finansowego
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa– albo za pośrednictwem platformy ePUAP– albo na adres mailowy biuro@rf.gov.plProsimy o wybór jednej z form złożenia wniosku.W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@rf.gov.pl lub kontakt telefoniczny pod numerami. +48 22 333-73-26 lub +48 22 333-73-27Strona Rzecznika Finansowego