Co powinien zawierać wniosek do Rzecznika Finansowego o wytoczenie powództwa/ przystąpienie do sprawy?

Wniosek powinien zawierać:

 • dane w nioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, adres e-mail, telefon),
 • dane przedstawiciela ustawowego, jeśli wniosek jest składany przez przedstawiciela ustawowego (np.: rodzica małoletniego dziecka) – jego imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania i dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, telefon),
 • dane p ełnomocnika, jeżeli wniosek składa p ełnomocnik (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon); W takim wypadku należy także dołączyć pełnomocnictwo,
 • dane podmiotu rynku finansowego, przeciwko któremu ma zostać wniesiony pozew lub który jest stroną toczącej się już sprawy sądowej,
 • wskazanie o co wnosimy i przeciwko jakiemu podmiotowi,
 • opis stanu faktycznego sprawy,
 • wartość przedmiotu sporu (np.: wartość kwoty pieniężnej której zapłaty od podmiotu rynku finansowego żąda klient)  lub wskazanie jakiego zachowania podmiotu rynku finansowego oczekuje k lient,
 • dowody  (wymienienie wszystkich załączonych do wniosku kopii dokumentów istotnych dla sprawy),
 • wskazanie świadków (imię, nazwisko, adres korespondencyjny),
 • wymagane przez Rzecznika Finansowego oświadczenia, zgodnie z wzorem dostępnym na stronie https://rf.gov.pl/sadowe/#wzory-dokumentow,
 • własnoręczny, czytelny podpis lub podpis elektroniczny w nioskodawcy, przedstawiciela ustawowego lub p ełnomocnika.

Dodatkowo, jeżeli wniosek dotyczy wytoczenia powództwa przez Rzecznika Finansowego, należy udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czy w sprawie skierowano powództwo do sądu?
 • Czy została podjęta próba polubownego rozwiązania sporu (np.: mediacja, postępowanie pozasądowe z udziałem Rzecznika Finansowego lub innym uprawnionym podmiocie)?
 • Czy Rzecznik Finansowy zajmował się wcześniej sprawą objętą wnioskiem? (jeżeli tak – należy podać sygnaturę sprawy)
 • Czy między stronami została zawarta ugoda w sprawie której dotyczy wniosek?
 • Czy w niniejszej sprawie zasadne jest wnioskowanie przez Rzecznika Finansowego o zabezpieczenie powództwa?
 • Czy w niniejszej sprawie zasadne jest wnioskowanie przez Rzecznika Finansowego o zabezpieczenie powództwa?
 • Czy roszczenie będące przedmiotem niniejszego wniosku, zostało przez wnioskodawcę w jakikolwiek sposób zbyte na rzecz innego podmiotu (np. cesja, sprzedaż wierzytelności)?

Jeżeli sprawa została już skierowana do sądu i wniosek dotyczy przystąpienia przez Rzecznika Finansowego do trwającego postępowania, należy:

 • podać sygnaturę sprawy oraz wskazać sąd do którego został skierowany pozew,
 • załączyć kopię akt sądowych -w tym kopię pozwu, odpowiedzi na pozew, jeśli już została udzielona, i innych dokumentów istotnych dla sprawy),
 • podać termin najbliższego posiedzenia/rozprawy, jeżeli został już wyznaczony,
 • wyjaśnić na jakim etapie jest sprawa,
 • wskazać czy klient jest reprezentowany w sprawie przed sądem przez pełnomocnika – jeżeli tak, konieczne jest wskazanie danych pełnomocnika: (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon).

Rzecznik proponuje posługiwać się zamieszczonym na stronie Wzorem: Wzory