Kiedy mogę zwrócić się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o wytoczenie powództwa/ przystąpienie do sprawy?

Wniosek o wszczęcie postępowania przez Rzecznika Finansowego w sprawach cywilnych w sporach klientów z podmiotami rynku finansowego można złożyć, gdy droga postępowania reklamacyjnego została już wyczerpana, tzn. gdy roszczenia klienta pomimo złożonej przez niego reklamacji nie zostały czy to w całości czy w części uwzględnione przez podmiot rynku finansowego.

Ponadto wniosek o wszczęcie postępowania w sprawach cywilnych przez Rzecznika Finansowego można złożyć gdy:

  • roszczenie objęte wnioskiem nie zostało już rozpoznane przez sąd,
  • roszczenie objęte wnioskiem nie jest obecnie rozpatrywane przez sąd powszechny,
  • w przedmiotowej sprawie nie toczy się obecnie postępowanie polubowne (np.: mediacja, postępowanie pozasądowe z udziałem Rzecznika Finansowego lub innym uprawnionym podmiocie),
  • w przedmiotowej sprawie nie została zawarta ugoda.

Wniosek o przystąpienie do sprawy przez Rzecznika Finansowego można składać, gdy pozew został już złożony i sprawa znajduje się w sądzie.