Nr 30 (4/2018)

Artykuły

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawie kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej a prawidłowa implementacja jurysdykcyjna dyrektywy 93/13/EWG (The Polish Supreme Court’s case-law in cases concerning loans indexed with the exchange rate of a foreign currency and the correct judicial implementation of Directive 93/13/EEC), Dawid Rogoziński

Możliwość wykorzystania telematyki w ubezpieczeniach komunikacyjnych floty pojazdów (Possibility of telematics usage on motor fleet insurance), Konrad Owsiński

Identyfikacja przez ekspertów ubezpieczeniowych zagrożeń związanych z użytkowaniem roweru (The identification of the bike using – related threats by the insurance experts), Maciej Jakubowski

Wymiar ekonomiczny wpływu przyjętej metody rozliczenia kosztów lakierowania na proces kalkulowania kosztu naprawy powypadkowej pojazdu (Economic dimension of the influence of adopted method of varnishing calculation on the cost estimation of the post-accident vehicle repair), Wojciech Lewicki

Depozyty osób fizycznych oraz system ich gwarantowania w rosyjskim systemie bankowym (Deposits of natural persons and their guarantee system in the Russian banking system), Dawid Banaś

Ubankowienie społeczeństwa a rozwój sektora bankowego w Polsce (Ubankowienie społeczeństwa a rozwój sektora bankowego w Polsce), Emilia Stola