NR21
No. 27 (1/2018)

Artykuły

Kompetencje finansowe i edukacja finansowa. Ujęcie teoretyczne i praktyczne (Financial competence and financial education. Theory and practice), Beata Świecka

Nieuczciwe praktyki rynkowe instytucji finansowych a wybrane formy alternatywnych metod rozwiązywania sporów (Unfair market practices of financial institutions and selected forms of alternative dispute resolution methods), Mateusz Folwarski

Wiktymizacja klientów bankowych w Polsce – przyczyny i wybrane sposoby ograniczania (Victimisation of bank clients in Poland – reasons and selected reduction methods), Małgorzata Solarz

Różnice definicyjne w ogólnych warunkach ubezpieczeń jako czynnik ograniczający odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego na wybranych przykładach (Definition differences in general terms and conditions of insurance as a factor limiting a liability of insurance company – selected examples), Mateusz Gawin

Kulancja ubezpieczeniowa a świadczenia przyznawane w szczególnym trybie w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Ex gratia payment and benefits granted in exceptional circumstances in Act on old-age benefits and pensions from the Social Insurance Fund), Michał Marszelewski

Funkcje subkonta ZUS a uwarunkowania prawne (Functions of subaccount in Social Insurance Institution – legal perspective), Sebastian Jakubowski

Funkcja restrukturyzacyjna ubezpieczenia społecznego rolników (Restructuring function of the Farmers Social Insurance), Józefina Król