Nr 32 (2/2019)

Artykuły

Zbiorowe dochodzenie roszczeń przez klientów instytucji finansowych – stan obecny, doświadczenia i potrzebne zmiany (Collective claims by clients of financial institutions – current state, experiences and necessary changes), Krzysztof Woronowicz

DOI: 10.32078/JOIN.32.01

Przejawy ochrony konsumenta seniora w regulacji o odwróconym kredycie hipotecznym (Protection of an elderly consumer in reverse mortgage regulation), Magdalena Paleczna

DOI: 10.32078/JOIN.32.02

Śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia członka rodziny jako czynnik implikujący przyznanie rekompensaty majątkowej (Death, severe injury or serious health disorder of a family member as factors implicating the granting of property compensation), Ewelina Barylska, Justyna Zajdel-Całkowska

DOI: 10.32078/JOIN.32.03

O skutkach zawarcia ugody pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczonym sprawcą szkody względem zakładu ubezpieczeń (On the consequences of reaching a settlement between the injured party and the insured perpetrator with respect to the insurance company), Paulina Woś

DOI: 10.32078/JOIN.32.04

Odpowiedzialność administracyjna ad personam osoby zarządzającej krajowym zakładem ubezpieczeń w świetle najnowszych zmian ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (The administrative liability of the person managing the domestic insurance entity in the light of the latest amendments to the act on competition and consumer protection), Magdalena Śliwa-Wajda

DOI: 10.32078/JOIN.32.05

Kryteria wyboru instytucji zarządzającej pracowniczymi planami kapitałowymi (Selection criteria for the providers of the employee capital plans), Tomasz Orlik

DOI: 10.32078/JOIN.32.06

Świadczenia z pracowniczych planów kapitałowych (Pension benefits from employee capital plans), Sebastian Jakubowski

DOI: 10.32078/JOIN.32.07

Artykuł recenzyjny

Damian Walczak, „Przywileje emerytalne w zabezpieczeniu na starość w Polsce”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, 314 s., Iwona Olejnik

DOI: 10.32078/JOIN.32.08