Nr 31 (1/2019)

Artykuły

Kultura ryzyka jako niedoceniany element zarządzania ryzykiem i wspomagania transformacji cyfrowej banków (Risk culture as an undervalued element of risk management and support for the digital transformation of banks), Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński

DOI: 10.32078/JOIN.31.01

Postrzeganie bezpieczeństwa korzystania z usług bankowych w segmencie osób młodych (Perception of safety of banking services use among the youth), Mateusz Filipiak

DOI: 10.32078/JOIN.31.02

Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód medycznych – problemy dowodowe (Claims for medical damage – evidence problems), Jolanta Kołos-Jagiełło

DOI: 10.32078/JOIN.31.03

Planowanie jako element zarządzania budżetem gospodarstw domowych (Planning as an element of households’ budget management), Agnieszka Samsel

DOI: 10.32078/JOIN.31.04

Fundusze pożyczkowe i ich znaczenie w ograniczaniu wykluczenia kredytowego mikroprzedsiębiorstw (Loan funds and their importance in limiting the credit exclusion of micro-enterprises), Konrad Szydłowski, Karol Wojtowicz

DOI: 10.32078/JOIN.31.05

Ryzyko wykluczenia emerytalnego pokolenia Y (Risk of the retirement exclusion of the generation Y), Olga Kondzielnik, Katarzyna Majka

DOI: 10.32078/JOIN.31.06

Wykluczenie finansowe a wykluczenie z dostępu do dóbr kultury (Financial exclusion contra cultural exclusion), Małgorzata Grząba

DOI: 10.32078/JOIN.31.07

Artykuł recenzyjny

Łukasz Dopierała, „Indywidualne konta emerytalne prowadzone przez zakłady ubezpieczeń. Efektywność inwestycyjna i zasady funkcjonowania” [Individual retirement accounts offered by the life insurance companies. Efficiency and terms of operation], Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, 188 s., Joanna Rutecka-Góra

DOI: 10.32078/JOIN.31.08